Rada DSOIA

2 października 2018

Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów RP

 1. Anna Kościuk –Przewodnicząca
 2. Anna Bocheńska –Skałecka
 3. Piotr Fokczyński
 4. Andrzej Kamiński –Skarbnik
 5. Łukasz Komar –Wiceprzewodniczący
 6. Zbigniew Maćków –Wiceprzewodniczący
 7. Juliusz Modlinger
 8. Mateusz Niemczyk
 9. Andrzej Poniewierka
 10. Maciej Szarapo -Sekretarz
 11. Wacław Szarejko
 12. Waldemar Wawrzyniak
 13. Bogusław Wowrzeczka

Okręgowa rada izby:

 1. kieruje działalnością okręgowej izby;
 2. wykonuje uchwały okręgowego zjazdu izby;
 3. dokonuje podziału obszaru działania okręgowej izby na obwody wyborcze i ustala liczbę delegatów na okręgowy zjazd;
 4. sporządza sprawozdania z wykonania budżetu;
 5. składa okręgowemu zjazdowi izby oraz Krajowej Radzie Izby sprawozdania ze swojej działalności;
 6. wykonuje zadania zlecone przez Krajową Izbę;
 7. reprezentuje samorząd zawodowy przed organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz właściwymi stowarzyszeniami zawodowymi;
 8. prowadzi listę członków okręgowej izby;
 9. występuje do okręgowego sądu dyscyplinarnego o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego oraz prowadzi sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej;
 10. prowadzi rejestr ukaranych z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej członków okręgowej izby;
 11. podejmuje uchwałę w sprawie wpisu na listę członków okręgowej izby oraz skreślenia z listy lub zawieszenia w prawach członka.