OSD

2 października 2018

Dolnośląski Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Izby Architektów RP

 1. Ireneusz Huryk –Przewodniczący
 2. Joanna Balasińska –Wiceprzewodnicząca
 3. Ewa Barska
 4. Grażyna Hryncewicz-Lamber
 5. Łukasz Daleczko
 6. Anna Maria Ludwin
 7. Beata Marszalska
 8. Ewa Mączyńska-Szymczak
 9. Jerzy Modlinger –Wiceprzewodniczący
 10. Anna Niżankowska
 11. Michał Olejnik
 12. Andrzej Paszkiewicz
 13. Jadwiga Smolińska-Szybejko –Wiceprzewodnicząca
 14. Krzysztof Telesiński
 15. Tomasz Ziaja –Sekretarz

Okręgowy sąd dyscyplinarny:
1. rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności
zawodowej określonej w ustawie – Prawo budowlane oraz sprawy dyscyplinarne członków okręgowej izby wniesione przez okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej lub okręgową radę izby,
2.  orzeka w składzie trzyosobowym,
3.  orzeka o zatarciu kary, o której mowa w art. 101 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane,
4.  dokonuje, co najmniej raz w roku, analizy przeprowadzonych postępowań w sprawach odpowiedzialności zawodowej członków izb architektów oraz inżynierów budownictwa i dyscyplinarnej członków izby oraz składa okręgowemu zjazdowi izby i Krajowemu Sądowi Dyscyplinarnemu roczne i kadencyjne sprawozdania ze swojej działalności.

Wokandy

Wokanda 

na dzień 21 listopada 2018 r.

siedziba DSOIA RP, ul. Wróblewskiego 18, 51-627 Wrocław

godz. 13.00

Sygn. sprawy: DSOSD/D/04/18

w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej, w przedmiocie naruszenia obowiązku określonego Regułą 2.3 Kodeksu Etyki Zawodowej Architektów: „Architekci winni unikać działań i sytuacji, które są niezgodne z ich zobowiązaniami zawodowymi lub mogą budzić wątpliwości co do ich niezależności, bezstronności lub zawodowej uczciwości”, tj. obowiązku wynikającego z art. 41 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U.2016.1725 z późn. zm.), z wniosku Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów RP.

Skład orzekający Sądu Dyscyplinarnego:

Przewodniczący: arch. Tomasz Ziaja

Sędzia sprawozdawca: arch. Grażyna Hryncewicz-Lamber

Sędzia: arch. Ewa Mączyńska-Szymczak

Posiedzenie Sądu Dyscyplinarnego jest otwarte dla wszystkich członków Izby Architektów RP.

Wyroki

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 1 grudnia 2016 r. II GSK 1224/15 -Projektant jako podmiot sprawujący nadzór autorski w procesie budowlanym

Polubowne rozpatrywanie sporów przez okręgowe sądy dyscyplinarne

Regulamin polubownego rozstrzygania sporów przez sądy dyscyplinarne

Uchwała nr 02 III Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w sprawie Regulaminu polubownego rozstrzygania sporów przez okręgowe sądy dyscyplinarne

Sąd polubowny jest właściwy do polubownego rozstrzygania każdego sporu między członkami Izby oraz między członkami Izby a innymi podmiotami, jeżeli spór jest związany z wykonywaniem samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w specjalności architektonicznej.

Sąd polubowny DSOIA

 1. Ireneusz Huryk –Przewodniczący
 2. Joanna Balasińska –Wiceprzewodnicząca
 3. Ewa Barska
 4. Grażyna Hryncewicz-Lamber
 5. Łukasz Daleczko
 6. Anna Maria Ludwin
 7. Beata Marszalska
 8. Ewa Mączyńska-Szymczak
 9. Jerzy Modlinger –Wiceprzewodniczący
 10. Anna Niżankowska
 11. Michał Olejnik
 12. Andrzej Paszkiewicz
 13. Jadwiga Smolińska-Szybejko –Wiceprzewodnicząca
 14. Krzysztof Telesiński
 15. Tomasz Ziaja –Sekretarz

Aby spór poddać pod rozstrzygnięcie sądu polubownego strony mogą sporządzić zapis na sąd polubowny, albo w zawieranej umowie zawrzeć Klauzulę następującej treści:

„Wszystkie spory wynikające z niniejszej umowy lub mogące powstać w związku z nią strony poddają rozstrzygnięciu okręgowego sądu dyscyplinarnego, działającego jako sąd polubowny przy Okręgowej Izbie Architektów, stosownie do Regulaminu tego Sądu”