OROZ

2 października 2018

Dolnośląski Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Izby Architektów RP

  1. Bogdan Kaczmarzyk –Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Rzecznik pełni dyżur w każdy ostatni poniedziałek każdego miesiąca, w godz. 15.00-16.00

  1. Tomasz Nespiak –Zastępca Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
  2. Leszek Marek Olszewski –Zastępca Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej:

1) prowadzi postępowania wyjaśniające oraz sprawuje funkcje oskarżyciela w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej członków izb architektów i dyscyplinarnej członków okręgowej izby;

2) składa odwołania od orzeczeń okręgowego sądu dyscyplinarnego do Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, a od orzeczeń Krajowego Sądu Dyscyplinarnego składa odwołania do właściwego sądu apelacyjnego w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej albo skargę do sądu
administracyjnego w zakresie odpowiedzialności zawodowej członków izb
architektów;

3) składa okręgowemu zjazdowi izby i Krajowemu Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej roczne i kadencyjne sprawozdania ze swojej
działalności.