OKK

2 października 2018

Dolnośląska Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Izby Architektów RP

  1. Jan Matkowski –Przewodniczący
  2. Anna Boryska –Sekretarz
  3. Elżbieta Cegielska
  4. Jerzy Chmiel
  5. Małgorzata Chrabąszcz
  6. Artur Dorożyński
  7. Andrzej Hubka –Wiceprzewodniczący
  8. Grażyna Makowska
  9. Romuald Pustelnik
  10. Aleksander Szarapo

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna:
1) prowadzi postępowania kwalifikacyjne w sprawach nadawania uprawnień budowlanych,
2) przeprowadza egzaminy w sprawach nadawania uprawnień budowlanych i wydaje decyzje o nadaniu tych uprawnień,
4)przesyła decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych do okręgowej rady izby oraz do centralnego rejestru,
5) prowadzi rejestr osób, którym nadała uprawnienia budowlane;
6) dokonuje, co najmniej raz w roku, analizy przeprowadzonych postępowań
kwalifikacyjnych;
7) sporządza opinie dla okręgowego sądu dyscyplinarnego w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej członków okręgowej izby architektów oraz inżynierów budownictwa;
8) składa sprawozdania ze swojej działalności okręgowemu zjazdowi izby i Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej.

Od decyzji, o których mowa w pkt 2, przysługuje odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Informacje dotyczące egzaminów na uprawnienia budowlane znajdują się w zakładce Przyjmowanie członków