DSOIA

11 września 2018

Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP jest jednostką organizacyjną samorządu zawodowego Izby Architektów.

Organami DSOIA RP są:

 1. okręgowy zjazd izby
 2. okręgowa rada izby
 3. okręgowa komisja rewizyjna (OKR)
 4. okręgowa komisja kwalifikacyjna (OKK)
 5. okręgowy sąd dyscyplinarny (OSD)
 6. okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej (OROZ)

Kadencja organów trwa 4 lata.

Do zadań Izby Architektów RP należy m.in.:

 1. sprawowanie nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu przez członków izby;
 2. reprezentowanie i ochrona interesów zawodowych swoich członków;
 3. ustalanie zasad etyki zawodowej i nadzór nad jej przestrzeganiem;
 4. nadawanie i pozbawianie uprawnień budowlanych, uznawanie kwalifikacji zawodowych oraz nadawanie i pozbawianie tytułu rzeczoznawcy budowlanego;
 5. współdziałanie z organami administracji rządowej i organami samorządu terytorialnego oraz z innymi samorządami zawodowymi i stowarzyszeniami zawodowymi;
 6. współdziałanie w doskonaleniu kwalifikacji zawodowych architektów;
 7. zarządzanie majątkiem i działalnością gospodarczą samorządu zawodowego;
 8. prowadzenie postępowań w zakresie odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej członków Izby;
 9. opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących architektury lub budownictwa;
 10. organizowanie i prowadzenie instytucji samopomocowych oraz innych form pomocy materialnej członkom Izby;
 11. prowadzenie list członków;
 12. realizacja zadań statutowych.