Przyjmowanie członków

Ogólnie zasady przyjmowania nowych członków i członkostwa w izbie określają:
art.5 i 39. Ustawy o samorządach
§2 i 13 Statutu Izby Architektów uchwalonego w dniu 19.01.2002 r. przez Pierwszy Krajowy Zjazd Izby Architektów

Wniosek o wpisanie na listę członków Izby Architektów

Wniosek o zmianę danych na liście członków Okręgowej Izby Architektów

Wniosek o ponowny wpis na listę członków Okręgowej Izby Architektów

Regulamin dotyczący ponownego wpisu

Ustawa z 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów
Art. 5. 1. Izby architektów zrzeszają osoby, które:

1) posiadają uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1, w zakresie określonym w art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268), zwanej dalej „ustawą – Prawo budowlane”,
2) posiadają uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy – Prawo budowlane,
3) są obywatelami państw członkowskich, którzy nabyli kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie architektury, odpowiadające wymaganiom określonym w pkt 1 i 2 oraz posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych.

Zawieszenie członkostwa

Ustawa z 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów
… Art. 42. … 3. Zawieszenie w prawach członka izby następuje w wypadku:1. orzeczenia kary, o której mowa w art. 96 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane,
2. orzeczenia kary dyscyplinarnej o zawieszeniu w prawach członka izby,
3. nie uiszczania składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,
4. wniosku członka izby, który czasowo zaprzestał wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie lub czynności urbanisty.

Skreślenie z listy członków

Ustawa z 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów
… Art. 42. 1. Skreślenie z listy członków okręgowej izby następuje w wypadku:

1. wniosku członka,
2. orzeczenia o stwierdzeniu utraty uprawnień budowlanych,
3. orzeczenia kary, o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 4, (przez Sąd Dyscyplinarny – zawieszenie na okres do 2 lat w prawach członka izby lub skreślenie z listy członków)
4. śmierci członka.

Skreślenie z listy członków okręgowych izb może nastąpić także w wypadku nie uiszczania składek członkowskich przez okres 1 roku.

Opłaty obowiązujące członków Izby w 2018 roku

-wysokość składki członkowskiej wynosi 80,00 zł miesięcznie,

-wysokość składki członkowskiej w okresie zawieszenia w 2018 roku wynosi 8,00 zł, tj. 10% składki zasadniczej,

-opłata za wpis na listę członków Izby wynosi 400,00 zł,

-opłata za ponowny wpis na listę członków Izby wynosi 1010,00 zł,

-opłata za przywrócenie w prawach członka Izby Architektów wynosi 400,00 zł i dotyczy członków, których zawieszenie w prawach członka nastąpiło na własny wniosek w trybie określonym w art.42 ust.3 pkt 4ustawy z dnia 15.12.2000 r o samorządzie zawodowym architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów.

Zaświadczenia o przynależności do DSOIA RP

Zaświadczenie można pobrać logując się w systemie IARP

Obowiązkowe Ubezpieczenie OC

Do 14 kwietnia należy wznowić obowiązkowe OC architekta

W extranecie IARP udostępniony został elektroniczny wniosek umożliwiający wznowienie obowiązkowej polisy OC na rok ubezpieczeniowy 2017/2018. Wniosek należy złożyć nie później, niż do 14 kwietnia.

Dlaczego zachowanie ciągłości ubezpieczenia jest tak istotne? Ponieważ z perspektywy odpowiedzialności cywilnej kluczowy jest czas osobiście wykonywanych czynności projektowych oraz pełnienia nadzoru autorskiego. Nawet jednodniowa przerwa w ubezpieczeniu oznacza utratę ochrony. To z kolei wiąże się ryzykiem pełnej odpowiedzialności, także majątkowej, za pokrycie ewentualnych roszczeń, oraz możliwość nałożenia kary za brak polisy OC zawodowej architekta przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Tylko teraz dodatkowe ubezpieczenie OC pracowni o połowę tańsze
Każdy architekt prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą będzie mógł zawrzeć dodatkową polisę OC pracowni z 50% rabatem, ale tylko do sumy 250 tys zł. Dodatkowo otrzyma także 15% zniżki na OC obowiązkowe. Oferty rabatowej można skorzystać wyłącznie przy składaniu wniosku o zawarcie polisy obowiązkowej.

Jesteś inżynierem, wykonujesz świadectwa?
Architekci wykonujący świadectwa charakterystyki energetycznej budynków mogą, w ramach obowiązkowego ubezpieczenia, wykupić ochronę tych czynności. Podobnie jest z członkami IARP należącymi jednocześnie do PIIB – mogą oni od razu wykupić obowiązkowe OC inżyniera budownictwa. W obu tych przypadkach składka jest symboliczna i wynosi 10 zł za rok.

Masz zaległości? Stracisz przywileje!
Przed wznowieniem polisy warto sprawdzić status swoich płatności i w razie potrzeby uregulować zaległości. W przeciwnym razie system uniemożliwi złożenie wniosku. Takie rozwiązanie zostało wymuszone wciąż dużą liczbą osób, które zalegają z płatnościami składek. Krajowa Rada IARP musiała więc, podobnie jak przed rokiem, podjąć działania mające na celu zmniejszenie należności wobec ubezpieczyciela.

Każdy architekt ma możliwość sprawdzenia stanu swojego salda. Wystarczy zalogować się na swoje indywidualne konto na stronie www.izbaarchitektow.pl, a następnie po wyborze zakładki „Ubezpieczenia”, przejść do zakładki moje dokumenty i kliknąć w numer polisy. Informacji o stanie salda udzielą także konsultanci iExpert.pl, dostępni pod numerem tel. 22 100 26 08 lub drogą e-mail: marta.smukowska@iexpert.pl

Jak złożyć wniosek 

Aby skutecznie wznowić polisę trzeba wykonać pięć prostych kroków:

1. Zaloguj się na swoje konto w systemie IARP – login to zawsze numer przynależności do Izby.

2. Wybierz zakładkę „Ubezpieczenia” i następnie „Obowiązkowe OC 2017/2018”.

3. Wypełnij wniosek o Obowiązkowe OC i jeśli chcesz wnioski dotyczące dodatkowych ryzyk. Uwaga: tylko teraz możesz skorzystać z promocji na ubezpieczenie OC Pracowni Architektonicznej.

4. Jeśli wniosek został złożony poprawnie otrzymasz e-mail z potwierdzeniem. W e-mailu będzie także podany numer konta, na który w ciągu 10 dni należy przelać płatność. W tule należy podać numer przynależności do Izby.

5. Po zaksięgowaniu składki lub raty, w systemie dostępna będzie polisa potwierdzająca zawarcie ubezpieczenia OC.

Architekci ubezpieczający się na podstawową sumę ubezpieczenia – 50 tys. euro, będą mogli opłacić składkę wynoszącą 156 zł wyłącznie jednorazowo.

Tu znajdą Państwo szczegółową instrukcję złożenia wniosku W razie pytań zawsze można skontaktować się z firmą iExpert.pl pod numerem telefonu 22 646 42 42.

Zaloguj się do systemu IARP >> 

Ubezpieczenie zdrowotne

Krajowa Rada IARP we współpracy z iExpert.pl, przygotowała ofertę ubezpieczeń zdrowotnych dedykowanych wszystkim członkom IARP ich rodzinom i pracownikom.

Oferta została tak skonstruowana, aby każdy członek samorządu mógł dopasować do własnych potrzeb i możliwości zestaw usług medycznych.
Członkowie IARP wybierać mogą spośród 15 pakietów oferowanych przez trzech ubezpieczycieli. Pakiety dostępne są w wariantach indywidualnych i rodzinnych.
Zakres świadczeń jest bardzo szeroki, od podstawowych specjalistów, badań diagnostycznych i laboratoryjnych, po rehabilitację, stomatologię i skomplikowane operacje realizowane w warunkach szpitalnych.
Zaletą oferty są krótkie terminy oczekiwania na wizytę do specjalisty i badania diagnostyczne.
Internista lub pediatra przyjmuje w 24 godziny, a lekarze specjaliści do 5 dni.
Ubezpieczenie można zawrzeć prywatnie, a także na firmę. W zależności od zakresu usług, miesięczna cena pakietu indywidualnego wynosi od 39 zł do 122 zł.

Tutaj są dostępne szczegóły oferty 
Więcej informacji na stronie IARP 

DSOIA RP zaprasza na szkolenie

Temat

Prawo autorskie w dziedzinie architektury -wybrane zagadnienia.

Termin

30.10.2018 godz.13:00-15:00

Prowadzący

mgr inż. Jerzy Modlinger

Wiceprzewodniczący Sądu Dyscyplinarnego DSOIA RP

Cel szkolenia

Zwiększenie świadomości architektów w zakresie ich uprawnień i obowiązków jako twórców projektów architektonicznych na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Zapisy

Proszę kliknąć poniższy link

https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/679,

a następnie zalogować się podając nr członkowski i hasło (jak przy pobieraniu zaświadczeń), następnie kliknąć „zapisz się”.

Porady prawne

W środy w godz. 14.00-16.00 prawnik Izby udziela jej członkom nieodpłatnych, ustnych porad w sprawach prawnych związanych z wykonywanym przez nich zawodem architekta. Porady prawne nie są udzielane w kwestiach z zakresu wiedzy architektonicznej. Aby skorzystać z porady, należy zgłosić taką potrzebę z tygodniowym wyprzedzeniem, przesyłając zwięzły opis sprawy e-mailem.

Zapomogi

Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów RP informuje członków DSOIA RP, że jest utworzony fundusz zapomogowy dla osób znajdujących się w trudniej sytuacji rodzinnej i finansowej spowodowanej zdarzeniami losowymi.
Zapomogi są udzielane zgodnie z Uchwałą nr 0-05-03 KRIA z dnia 27.06.2003 r .
Wniosek o udzielenie zapomogi powinien zawierać dane dotyczące uzyskiwanych dochodów w rodzinie, opis zdarzenia uzasadniającego przyznanie pomocy oraz dokumenty potwierdzające zaistniałą sytuację rodzinną i finansową .

Dodatkowe informacje w w/w sprawach można uzyskać w biurze Izby .

Filtruj
Reset
L.p
Nr ewid.
Nazwisko
Imię
1
DS-1724
Adamczyk
Alicja
2
DS-1457
Adamczyk
Jarosław Tadeusz
3
DS-1105
Adamek
Zofia Agnieszka
4
DS-0047
Adamek
Andrzej
5
DS-1751
Adamek
Wojciech Jerzy
6
DS-0870
Adamiczka
Jerzy Wojciech
7
DS-1421
Adamowicz
Alicja
8
DS-1925
Adamska
Kalina Natalia
9
DS-0049
Andryszczak
Andrzej
10
DS-1315
Antoniak
Iwona
11
DS-1808
Anuszkiewicz
Natalia
12
DS-1106
Arendarski
Tomasz Zbigniew
13
DS-0054
Bać
Zbigniew Antoni
14
DS-0902
Bąk
Krzysztof Ireneusz
15
DS-0948
Bal
Jacek Bolesław
16
DS-0571
Balasińska
Joanna Maria
17
DS-1019
Balasiński
Maciej Marian
18
DS-1175
Balasiński
Andrzej Dariusz
19
DS-0055
Banaś
Włodzimierz
20
DS-0962
Banaś-Pusz
Alicja
21
DS-1352
Banaszkiewicz
Anna
22
DS-0056
Baran
Anna Zofia
23
DS-0058
Barański
Lech Jan
24
DS-0059
Bardian
Waldemar Aleksander
25
DS-0060
Barska
Ewa Małgorzata
26
DS-1007
Bartela
Paweł Grzegorz
27
DS-0063
Bartnik
Andrzej
28
DS-1399
Basiński
Krzysztof
29
DS-1221
Bautrel
Dagmara
30
DS-0226
Bęcławska
Anna Maria
31
DS-1750
Bernaś
Agnieszka Magdalena
32
DS-0818
Białes
Edyta Joanna
33
DS-1336
Bieczyńska
Anna Aleksandra
34
DS-0982
Bieganowski
Sebastian Antoni
35
DS-1582
Biegun
Tomasz Piotr
36
DS-0071
Biel
Krystyna
37
DS-1692
Bielec
Krzysztof
38
DS-1871
Bielecki
Łukasz Filip
39
DS-1923
Bielewicz
Barbara Sylwia
40
DS-0072
Bień
Artur Marek
41
DS-0073
Bień
Anna Zofia
42
DS-1618
Bieniasz
Wacław Józef
43
DS-0075
Bieranowski
Tadeusz
44
DS-1460
Biernacka
Ilona Agnieszka
45
DS-1548
Biernat-Wójcik
Dorota Małgorzata
46
DS-0078
Bigda
Stefan Jacek
47
DS-1040
Bilińska
Kamila
48
DS-1604
Bińczyk
Zuzanna Krystyna
49
DS-0081
Biniek
Lucyna
50
DS-1477
Biniek
Jarosław Paweł
51
DS-1064
Binkiewicz
Małgorzata Helena
52
DS-0082
Blachowski
Janusz Andrzej
53
DS-0926
Blecharczyk
Małgorzata Anna
54
DS-1395
Bloda
Małgorzata
55
DS-0086
Bober
Dariusz
56
DS-0088
Bochenko
Cezary Dariusz
57
DS-1287
Bocheńska-Skałecka
Anna Ewa
58
DS-0089
Bocheński
Stanisław
59
DS-1574
Bodylewicz
Marta Agnieszka
60
DS-1025
Bogacz-Roszewska
Alicja Marzena
61
DS-1814
Bogdała
Marek Stanisław
62
DS-1480
Boguszewski
Radosław Tomasz
63
DS-1539
Bojanowski
Arkadiusz
64
DS-1876
Bolechowska
Maria Magdalena
65
DS-1743
Bomberski
Marcin Mirosław
66
DS-0090
Boniecki
Tomasz Paweł
67
DS-1251
Boratyn
Bartłomiej Jacek
68
DS-0092
Boreczek-Sinkiewicz
Agnieszka
69
DS-0093
Borkowska
Emiliana Bernardetta
70
DS-1452
Borkowska
Magdalena
71
DS-1917
Borkowska
Magdalena
72
DS-0094
Boryska
Anna
73
DS-0096
Bożek-Nowicka
Anna Barbara
74
DS-1903
Bołoz
Barbara Weronika
75
DS-1828
Brach
Łukasz Konrad
76
DS-1362
Braniewska
Justyna Marta
77
DS-1668
Braniewski
Jerzy Stefan
78
DS-1127
Brok
Rafał Tomasz
79
DS-1777
Brońka
Anna Marta
80
DS-1180
Bronowski
Paweł Andrzej
81
DS-1172
Bryniak
Ewa Dorota
82
DS-0098
Bryniarski
Leszek Julian
83
DS-1526
Brzecki
Michał
84
DS-1815
Brzezicka
Kaya Katarzyna
85
DS-1058
Brzezina
Arkadiusz Józef
86
DS-1529
Brzeźny
Tomasz Jan
87
DS-1857
Brzezowski
Jacek
88
DS-1628
Brzoza
Piotr Franciszek
89
DS-1855
Buczak
Piotr Sebastian
90
DS-1065
Budny
Robert
91
DS-1747
Burdzy
Leszek Henryk
92
DS-0856
Burnat
Magdalena Anna
93
DS-0106
Bury
Andrzej Adam
94
DS-1453
Bury
Piotr Waldemar
95
DS-0107
Burycz
Zenon
96
DS-0108
Butkiewicz
Paweł Wojciech
97
DS-1599
Butyńska
Patrycja Joanna
98
DS-0104
Bułat
Janusz Jerzy
99
DS-0109
Bzdęga
Tomasz Jarosław
100
DS-1118
Błaszczuk
Wojciech Marcin
101
DS-1181
Błaszczyk
Gabriel Sebastian
102
DS-0083
Błaszczyk
Jarosław Wojciech
103
DS-0084
Błoniewska
Mirosława Jadwiga
104
DS-0085
Błoniewski
Zbigniew Andrzej
105
DS-0110
Caba
Aleksandra Judyta
106
DS-1177
Calów
Dorota Sylwia
107
DS-1310
Cebrat
Krzysztof Marcin
108
DS-0111
Cebula
Adam
109
DS-0029
Cegielska
Elżbieta Janina
110
DS-0112
Cempa
Józef
111
DS-0844
Cempa
Tomasz Maria
112
DS-0113
Cena-Soroko
Agnieszka
113
DS-0114
Chachaj
Łukasz Dominik
114
DS-0115
Chamielec
Krzysztof Janusz
115
DS-1098
Chamielec
Arkadiusz Stanisław
116
DS-0118
Chęcińska
Marzenna Elżbieta
117
DS-1656
Chichłowska
Bożena Katarzyna
118
DS-0119
Chmiel
Jerzy Antoni
119
DS-0994
Chmiel-Sobieralska
Julitta Ewa
120
DS-1448
Chmielewska
Joanna
121
DS-0035
Chmura
Jerzy
122
DS-1809
Chojnacki
Jakub
123
DS-1596
Cholawo
Małgorzata Katarzyna
124
DS-0040
Chorążak
Maciej Janusz
125
DS-1393
Choromański
Piotr Adam
126
DS-1125
Chorowska
Małgorzata Jolanta
127
DS-0121
Chrabąszcz
Małgorzata
128
DS-1878
Chruściński
Piotr Mikołaj
129
DS-1651
Chrzanowska
Agnieszka Dorota
130
DS-0122
Chrzanowski
Andrzej Ignacy
131
DS-0123
Chwał
Piotr
132
DS-1674
Cichoń
Tomasz Michał
133
DS-0126
Cichoń
Grażyna Anna
134
DS-0127
Cichoń
Hanna Elżbieta
135
DS-0036
Cichoń
Jerzy Robert
136
DS-0868
Cichoński
Paweł
137
DS-0129
Ciesielski
Mieczysław
138
DS-1430
Cieślak
Magdalena
139
DS-0130
Cisek-Gotszalk
Magdalena Beata
140
DS-1122
Cisło
Zbigniew
141
DS-0132
Cisło-Grzybowska
Elżbieta
142
DS-1779
Ciurko
Jarosław
143
DS-1934
Ćmikiewicz
Katarzyna
144
DS-1535
Cugier
Piotr
145
DS-0135
Cysewska-Tomańska
Sylwia Maria
146
DS-0136
Cywiński
Jarosław Grzegorz
147
DS-1379
Czaban
Małgorzata Aleksandra
148
DS-0967
Czajkowska
Agnieszka
149
DS-1097
Czarkowska
Agnieszka
150
DS-1309
Czarna
Bernadeta Katarzyna
151
DS-0140
Czarniecki
Janusz Bogusław
152
DS-1490
Czemplik
Maciej Tomasz
153
DS-1672
Czepil
Wojciech Piotr
154
DS-0147
Czerkas
Grzegorz Marian
155
DS-0148
Czerkas
Krzysztof Adam
156
DS-1117
Czernicki
Tomasz
157
DS-1429
Czernicki-Podraża
Paweł Maciej
158
DS-1045
Czoch
Marta Maria
159
DS-1428
Czyżewska
Małgorzata
160
DS-0155
Dąbrowska
Józefa
161
DS-0949
Dąbrowski
Michał Jakub
162
DS-1144
Dąbrowski
Maciej Bartłomiej
163
DS-1507
Dach
Maciej Karol
164
DS-0777
Daczkowski
Ryszard Józef
165
DS-1317
Daleczko
Łukasz Piotr
166
DS-1406
Dalek
Jakub Gabriel
167
DS-0153
Damasiewicz
Agnieszka Beata
168
DS-1146
Damczyk
Bartłomiej Marcin
169
DS-1057
Damm-Paradysz
Dorota Katarzyna
170
DS-1481
Dębski
Maciej Borys
171
DS-1619
Dejnek
Szczepan
172
DS-1130
Demska
Anetta
173
DS-0158
Dendewicz
Stanisław
174
DS-1783
Dereń
Bartosz Michał
175
DS-1701
Deutschmann-Mroziuk
Agnieszka Jolanta
176
DS-1911
Dmochowski
Maciej Andrzej
177
DS-1727
Dobosiewicz
Barbara Joanna
178
DS-1073
Dobosz
Maciej Andrzej
179
DS-1245
Dobrowolska
Maria Jadwiga
180
DS-1062
Dobrowolski
Michał Jacek
181
DS-1199
Dobrowolski
Michał
182
DS-1439
Dobrowolski
Wojciech Paweł
183
DS-0993
Dobrzański
Jacek Jarosław
184
DS-1005
Domagała
Artur Wojciech
185
DS-1078
Domel
Katarzyna Jowita
186
DS-0161
Domitrz-Fortuna
Marzena Renata
187
DS-1390
Doniec
Aleksandra Wanda
188
DS-0162
Dorenda
Teresa Ewa
189
DS-1434
Dornberg
Gerhard Raphael
190
DS-1464
Dorożyńska
Iwona
191
DS-1119
Dorożyński
Artur Zbigniew
192
DS-1204
Doszczeczko
Mariusz Tomasz
193
DS-1840
Doszko
Monika
194
DS-0163
Downarowicz
Katarzyna Danuta
195
DS-1894
Dowolska
Aleksandra Ewa
196
DS-1496
Dracz
Małgorzata Ewelina
197
DS-1683
Dracz
Jan Paweł
198
DS-1487
Draczyński
Wojciech Tomasz
199
DS-1739
Drąg
Michał Józef
200
DS-0025
Drajewicz
Wojciech
201
DS-1067
Drelich-Bogucka
Ewa Paulina
202
DS-1300
Drewniak
Andrzej Mateusz
203
DS-1435
Drewnowska
Agata
204
DS-1532
Drifkowski
Gracjan Dariusz
205
DS-1935
Droga
Barbara Maria
206
DS-1217
Drzygała
Joanna Maria
207
DS-0169
Dubicka-Kucfir
Katarzyna
208
DS-0170
Dubiel
Aleksander
209
DS-0171
Dubielecki
Włodzimierz Franciszek
210
DS-1059
Duda
Dorota
211
DS-0174
Dudzik
Rafał Piotr
212
DS-1793
Dutka
Paweł
213
DS-1032
Dutka-Masek
Dorota
214
DS-0175
Dutkiewicz
Anna Zofia
215
DS-1616
Dworaczyk
Ada Karolina
216
DS-0176
Dworska
Małgorzata Elżbieta
217
DS-1212
Dykiel
Agnieszka Justyna
218
DS-1756
Dziadek
Radosław Roman
219
DS-1113
Dziedzic
Grzegorz Adam
220
DS-1419
Dziedzic
Teresa
221
DS-0178
Dziedzic
Iwona
222
DS-0905
Dziedzicka
Mirella Joanna
223
DS-0182
Dziewoński
Marcin Jan
224
DS-0181
Dziubiński
Dariusz Aleksander
225
DS-0184
Ember-Ładogórska
Agnieszka Ewa
226
DS-1137
Erdman
Juliusz
227
DS-0958
Fahmi
Hani
228
DS-1482
Faltyniak
Marta Paulina
229
DS-0008
Fedejko
Robert Jarosław
230
DS-0188
Fiałek-Kubiszewska
Anna Elżbieta
231
DS-0190
Fiałka
Krzysztof
232
DS-1641
Fic
Rafał Apoloniusz
233
DS-1412
Fiema
Marta Elżbieta
234
DS-0192
Filarowski
Jerzy Wiesław
235
DS-1459
Filipiak-Marszalska
Wiktoria
236
DS-0006
Fokczyński
Piotr Włodzimierz
237
DS-0194
Fornal
Krzysztof
238
DS-0199
Frąckiewicz
Małgorzata Katarzyna
239
DS-1095
Frąckowiak
Joanna Agnieszka
240
DS-1541
Franczok
Józef Michał
241
DS-0041
Frankiewicz
Ewa
242
DS-0200
Fryc
Cezariusz Szymon
243
DS-0930
Frys
Grażyna Janina
244
DS-0202
Furmanek
Piotr Janusz
245
DS-1820
Furtak
Joanna
246
DS-0203
Futerhendler
Robert
247
DS-0201
Fułek
Dariusz Tomasz
248
DS-1450
Gach
Mateusz Łukasz
249
DS-0997
Gągała
Joanna Elżbieta
250
DS-0206
Gajer-Hackemer
Renata Mariola
251
DS-1066
Gajewski
Grzegorz Tomasz
252
DS-1304
Gajny
Izabela Kinga
253
DS-0207
Galik
Anita Joanna
254
DS-1829
Galiński
Patryk Dawid
255
DS-1861
Gancarz
Kama Teresa
256
DS-0208
Gancarz
Jacek Marek
257
DS-0209
Gancarz
Monika Dorota
258
DS-0069
Garczarczyk
Ewa Teresa
259
DS-1852
Gąsowska
Agata
260
DS-1899
Gatkowski
Damian
261
DS-1704
Gawlik
Ewelina
262
DS-1311
Gawron-Gawrzyński
Tomasz Marian
263
DS-1224
Gałecka
Aleksandra
264
DS-1645
Gałęski
Jakub Gerard
265
DS-1841
Gałwiaczek
Agnieszka Katarzyna
266
DS-1345
Gdak
Michał Mariusz
267
DS-1880
Gdaniec
Jakub Jerzy
268
DS-0645
Gembal-Skrobotowicz
Lucyna
269
DS-1263
Geppert-Stoksik
Anna Ewa
270
DS-1650
Gęstwa
Paulina
271
DS-1771
Giernadowicz
Bartosz Rafał
272
DS-1234
Gigiel-Korbasiewicz
Karolina Anna
273
DS-0215
Gmerek
Jacek Andrzej
274
DS-1420
Gmerek
Katarzyna Hanna
275
DS-0216
Gmyr
Ewa Maria
276
DS-1233
Godyń
Tomasz Hubert
277
DS-0218
Golicz-Rozenkowska
Anna Zofia
278
DS-0219
Golis-Wieczorek
Agata Barbara
279
DS-1437
Golubiński
Leszek
280
DS-0220
Golus
Piotr Paweł
281
DS-0223
Gomółka
Jerzy Rafał
282
DS-1511
Goncerzewicz
Michał Jan
283
DS-1949
Gontkowski
Michał Jan
284
DS-1265
Górecki
Dominik Piotr
285
DS-1380
Górka
Grzegorz Piotr
286
DS-1313
Górnik
Mateusz Jerzy
287
DS-1780
Górowski
Dariusz Marcin
288
DS-1438
Górska
Magdalena Maria
289
DS-1798
Gołąbek
Jakub
290
DS-0222
Gołub
Piotr Tomasz
291
DS-1478
Grabarczyk
Rafał
292
DS-1806
Grabowski
Marcin
293
DS-1892
Grajper
Anna Aleksandra
294
DS-1587
Grębski
Tomasz
295
DS-0007
Grochocka
Wanda Weronika
296
DS-0228
Grochowski
Jerzy Edward
297
DS-0229
Grochowski
Janusz Edmund
298
DS-0230
Grochowski
Mariusz
299
DS-1231
Grodzicki
Łukasz
300
DS-1639
Grodzka
Elżbieta Magdalena
301
DS-0231
Gronostajska
Barbara Ewa
302
DS-1916
Gross
Danuta Maria
303
DS-0232
Groszek
Beata Dorota
304
DS-1681
Gruszczyńska
Marta Joanna
305
DS-0234
Gruszecka
Teresa
306
DS-1767
Gryglewicz
Agnieszka Magdalena
307
DS-0236
Gryn-Malinowska
Elżbieta
308
DS-1063
Grzesiakowska
Janina
309
DS-0239
Grzesiakowski
Andrzej Jan
310
DS-1825
Grześków
Krzysztof Dawid
311
DS-1667
Grzeszczyk
Aneta Joanna
312
DS-1554
Grzybowski
Krzysztof
313
DS-0023
Grzybowski
Andrzej Wacław
314
DS-0240
Grzywalska
Iwona Beata
315
DS-1341
Gudra
Mirosław Sebastian
316
DS-0242
Gutfreund
Maksymilian
317
DS-1884
Gwizdalska
Katarzyna Paulina
318
DS-1792
Głocka
Magdalena Agnieszka
319
DS-1610
Głowacki
Maciej Michał
320
DS-1458
Głowacki
Paweł Piotr
321
DS-0214
Głowacki
Tomasz Andrzej
322
DS-0934
Hackemer
Jan Krzysztof
323
DS-1956
Haczyńska
Alicja Marta
324
DS-1879
Haczyńska-Więcko
Karolina Teresa
325
DS-0244
Hamerlik
Małgorzata Anna
326
DS-0933
Hanisz
Szymon Adam
327
DS-1622
Hanusz
Michał Kazimierz
328
DS-0245
Hardt
Tadeusz Marian
329
DS-0246
Hass
Zbigniew Bolesław
330
DS-0247
Hauza
Krystian Zbigniew
331
DS-0248
Hawrylak
Maciej
332
DS-1613
Hawrylak
Agata Martyna
333
DS-0942
Hęćka
Łukasz Marek
334
DS-1456
Hendrich-Żugaj
Małgorzata Anna
335
DS-1055
Herba-Janiak
Katarzyna
336
DS-0995
Hercuń
Wojciech Artur
337
DS-1461
Hermanowicz
Michał Kazimierz
338
DS-1486
Hnatiuk
Andrzej Bohdan
339
DS-0250
Hnatyk
Jarosław
340
DS-1357
Homik
Alicja
341
DS-0252
Horn
Paweł Łukasz
342
DS-0253
Horwat
Andrzej Adam
343
DS-1635
Hołówka
Małgorzata Maria
344
DS-0028
Hryncewicz-Lamber
Grażyna
345
DS-0256
Hryniewicz
Wacław
346
DS-0257
Hubka
Danuta Barbara
347
DS-0258
Hubka
Andrzej
348
DS-0042
Huryk
Ireneusz Szymon
349
DS-0260
Idzik
Leszek
350
DS-0261
Ilczyszyn
Urszula Gertruda
351
DS-0262
Ilczyszyn
Maciej Bernard
352
DS-1957
Ilczyszyn
Zofia Janina
353
DS-0024
Ilow
Andrzej Ryszard
354
DS-1385
Iwański
Artur
355
DS-0263
Izydorski
Wojciech Andrzej
356
DS-1499
Jabłońska
Katarzyna Małgorzata
357
DS-1773
Jabłońska-Greblicka
Violetta Bernadeta
358
DS-1506
Jabłońska-Łuszpińska
Elżbieta Beata
359
DS-1318
Jacak
Marek Piotr
360
DS-1049
Jagoda-Major
Anna Romualda
361
DS-0267
Jagodziński
Maciej Włodzimierz
362
DS-1576
Jakimiszyn
Tadeusz Maciej
363
DS-1859
Jakovlev
Aleksandr
364
DS-1386
Jakszycka
Justyna Zofia
365
DS-0268
Janicka-Grabowska
Eliza
366
DS-1711
Janiszewska
Katarzyna
367
DS-0843
Jankowski
Eryk Tadeusz
368
DS-0887
Janowska
Maria Regina
369
DS-1562
Jański
Piotr Andrzej
370
DS-1349
Janusz
Andrzej Jan
371
DS-1518
Januszewski
Wojciech Stanisław
372
DS-1835
Januszkiewicz
Tomasz Bronisław
373
DS-0950
Jarczewska
Margareta
374
DS-0272
Jarocka
Jadwiga Elżbieta
375
DS-0274
Jarodzka-Śródka
Dorota Elżbieta
376
DS-1718
Jarosik
Paweł Sławomir
377
DS-0276
Jarosz
Tomasz Tadeusz
378
DS-1864
Jarosz
Iwona
379
DS-0277
Jaroszewicz-Karczewska
Agnieszka Anna
380
DS-0278
Jarząbek
Wojciech Bolesław
381
DS-1757
Jarząbek-Dąbrowska
Anna
382
DS-0280
Jasinowska
Jolanta Elżbieta
383
DS-1408
Jasiński
Rafał Tomasz
384
DS-1441
Jasita
Tomasz Adam
385
DS-1797
Jasiulewicz
Piotr
386
DS-0282
Jaskólski
Mirosław
387
DS-1099
Jaszczyński
Jakub Michał
388
DS-1527
Jatkiewicz
Barbara Anna
389
DS-0284
Jawor
Małgorzata Jolanta
390
DS-0285
Jaworowska-Swarbuła
Anna Katarzyna
391
DS-1802
Jedlińska
Dorota Marzena
392
DS-0286
Jednoróg
Dariusz Janusz
393
DS-1259
Jednoróg
Dominik Jerzy
394
DS-0288
Jędrysiak
Marek
395
DS-0987
Jendrzejaczyk
Piotr Mikołaj
396
DS-1571
Jerczyńska-Wylęga
Iwona Magdalena
397
DS-1413
Jerkiewicz
Michał Romuald
398
DS-1588
Jerzmański
Jan Witold
399
DS-1211
Jodkowski
Radosław
400
DS-0290
Juchniewicz-Lipińska
Ludwika Anna
401
DS-1270
Juras-Spiegel
Małgorzata Jolanta
402
DS-1319
Jurkiewicz
Agata
403
DS-1189
Jurkiewicz
Ireneusz Marian
404
DS-1699
Juszczyk
Ewa Patrycja
405
DS-1536
Kabarowska
Joanna Maria
406
DS-1445
Kabza
Julia Anna
407
DS-0291
Kacperski
Roland Ryszard
408
DS-0292
Kaczmar
Jarosław Sylwester
409
DS-1671
Kaczmarek
Tomasz Piotr
410
DS-1409
Kaczmarek
Kacper
411
DS-0294
Kaczmarzyk
Bogdan Antoni
412
DS-1447
Kaliciak
Grzegorz Łukasz
413
DS-0971
Kalinowska
Anna Małgorzata
414
DS-1660
Kalitan
Karolina
415
DS-0297
Kamieński
Edward
416
DS-0298
Kamiński
Andrzej
417
DS-0300
Kampf-Stępniak
Sylwia Teresa
418
DS-1353
Kanecka
Olga Barbara
419
DS-1244
Kanonowicz
Anna Agnieszka
420
DS-1803
Kapa
Magdalena
421
DS-1501
Kapela-Sychowicz
Ewa Helena
422
DS-1041
Kapitanowicz
Paweł Maurycy
423
DS-1731
Karasiński
Leszek
424
DS-0301
Karek-Zagrobelna
Jolanta Barbara
425
DS-0302
Karendał
Leszek Bogdan
426
DS-1788
Karnicki
Rafał
427
DS-1927
Karolewicz-Kopka
Barbara Zofia
428
DS-1762
Karpowicz
Urszula
429
DS-1748
Karwaczyńska
Agata
430
DS-1843
Kasprzak
Aleksandra Paulina
431
DS-1544
Kasprzyk
Agnieszka Maria
432
DS-1942
Katarasińska
Danuta Ewa
433
DS-1824
Katowicz
Katarzyna Ewa
434
DS-1875
Kałwa
Anna Izabela
435
DS-1324
Keller-Wiącek
Joanna Monika
436
DS-1818
Kiczak
Anna Patrycja
437
DS-0306
Kielar
Jerzy Marek
438
DS-0308
Kiestrzyń
Małgorzata
439
DS-1465
Kiełbasa
Anna Zdzisława
440
DS-1550
Kiełbus
Anna Małgorzata
441
DS-0851
Kik
Wojciech
442
DS-0309
Kinda
Anna Maria
443
DS-0310
Kinecka
Ewa Henryka
444
DS-1602
Kiniorska
Iwona Anna
445
DS-0311
Kirschke
Krystyna Łucja
446
DS-0044
Kirschke
Paweł
447
DS-1677
Kistela
Magdalena Teresa
448
DS-0312
Kiwiński
Marcin Paweł
449
DS-0313
Klamińska
Krystyna Maria
450
DS-1943
Klamiński
Jacek
451
DS-1036
Klecha-Marek
Beata
452
DS-1813
Klich
Marcin
453
DS-0614
Klimowicz
Maja Joanna
454
DS-1883
Klimza
Michał Piotr
455
DS-1111
Kloc
Andrzej Robert
456
DS-1325
Knapik
Ewa Maria
457
DS-0316
Koba
Małgorzata Grażyna
458
DS-0317
Kobielski
Krzysztof Jerzy
459
DS-1560
Kobylańska
Maria Aleksandra
460
DS-0319
Kocan
Marek Kazimierz
461
DS-0855
Kociatkiewicz
Rafał Tomasz
462
DS-0321
Kociołek
Dariusz Józef
463
DS-0322
Kociołek
Adam Piotr
464
DS-1050
Kociołek
Karol Marcin
465
DS-0030
Kociołek
Piotr Rafał
466
DS-1695
Kocjan
Maciej Piotr
467
DS-0323
Kocoń
Arkadiusz Jacek
468
DS-1663
Kocoń-Wrzołek
Małgorzata Hanna
469
DS-1789
Koczuk
Aleksandra Maria
470
DS-1573
Koczur
Julia Grażyna
471
DS-1186
Kolasiński
Przemysław Edward
472
DS-1022
Kolewska
Dagmara Krystyna
473
DS-1104
Komar
Łukasz Nikodem
474
DS-1703
Komar
Marcin Jakub
475
DS-1889
Komarzyńska-Świeściak
Elżbieta Barbara
476
DS-0329
Konarzewski
Leszek Stanisław
477
DS-0330
Kondratowicz
Maria Teresa
478
DS-0331
Konieczny
Andrzej
479
DS-0332
Konior
Eugeniusz
480
DS-0885
Kononowicz
Tomasz
481
DS-1184
Konsencjusz
Adam Mikołaj
482
DS-1236
Kopczyk
Piotr Maciej
483
DS-1854
Kopczyk
Dominika Małgorzata
484
DS-0334
Kopczyńska-Kłopocka
Klementyna Maria
485
DS-1577
Kopka
Jerzy Janusz
486
DS-0992
Korczyńska-Hanak
Katarzyna Małgorzata
487
DS-1002
Korczyńska-Maślej
Jolanta Anna
488
DS-0336
Kordas
Józef Tomasz
489
DS-1611
Korejwo
Piotr Jarosław
490
DS-0337
Korniak
Jarosław Antoni
491
DS-1403
Korsak
Katarzyna Anna
492
DS-1170
Korzeniowska
Małgorzata Jolanta
493
DS-0340
Kosa
Marek Stanisław
494
DS-1564
Kościółek
Justyna Emilia
495
DS-1387
Kościuk
Joanna Agnieszka
496
DS-0341
Kościuk
Anna Halina
497
DS-1830
Kosmala
Joanna Monika
498
DS-1398
Kosno-Basińska
Karolina Magdalena
499
DS-1285
Kotowski
Marek Andrzej
500
DS-1749
Kotowski
Paweł Mateusz
501
DS-1551
Kowal
Maciej Mikołaj
502
DS-0846
Kowalczyk
Janusz
503
DS-0345
Kowalewska-Niewadzi
Ewa Małgorzata
504
DS-0346
Kowalska
Agnieszka Katarzyna
505
DS-1198
Kowalska-Wojtaszek
Iwona
506
DS-0884
Kowalski
Jacek Paweł
507
DS-1959
Kowalski
Mateusz Marek
508
DS-1575
Kowaluk
Maciej
509
DS-0353
Kożan
Aldona Maria
510
DS-1868
Kozicka
Magdalena
511
DS-1513
Kozieł
Marek
512
DS-1867
Kozikowski
Adrian Piotr
513
DS-1267
Kozło
Anna Maria
514
DS-1444
Kozłowska
Ewa Anna
515
DS-0324
Kołaczyk
Anna Małgorzata
516
DS-0911
Kołodziej
Monika Barbara
517
DS-1786
Kołodziej
Magdalena Małgorzata
518
DS-0326
Kołodziejska-Boroń
Hanna-Ewa
519
DS-0328
Kołtowski
Bogdan Andrzej
520
DS-1015
Kołwzan
Mariusz Wiktor
521
DS-0355
Krajnik
Małgorzata Ewa
522
DS-0356
Krasiński
Andrzej Karol
523
DS-1103
Kraśniewska-Paruch
Justyna Anna
524
DS-0357
Krassowska-Ruchlewicz
Henryka Helena
525
DS-0358
Krassowski
Andrzej Kazimierz
526
DS-1744
Kraus-Wilkońska
Magdalena
527
DS-1922
Krawczyk
Agnieszka Jadranka
528
DS-1723
Krawczyk
Michał
529
DS-0360
Krawczyk
Sławomir Andrzej
530
DS-0361
Król
Jacek Tomasz
531
DS-0363
Krupiński
Marek Zdzisław
532
DS-0365
Kruszyński
Tomasz Olgierd
533
DS-1799
Krynicki
Piotr
534
DS-1474
Kryńska
Dagmara Katarzyna
535
DS-0366
Kryska
Anna Małgorzata
536
DS-1543
Kryśpiak
Robert Janusz
537
DS-1192
Krystyniak
Grzegorz
538
DS-1595
Krzemieniecka
Dagmara Anna
539
DS-1719
Krzykwa
Justyna Anna
540
DS-1581
Krzywulski
Paweł
541
DS-0369
Kubica-Hawrylak
Ewa Małgorzata
542
DS-1838
Kubicha-Spakowska
Anna Małgorzata
543
DS-0368
Kubicka-Ćwikła
Teresa Maria
544
DS-1940
Kubicki
Filip Maciej
545
DS-0370
Kubiesa-Pinkosz
Joanna Monika
546
DS-1606
Kubik
Andrzej Stanisław
547
DS-0372
Kubik-Strzębała
Barbara Grażyna
548
DS-1145
Kubit
Agnieszka
549
DS-0373
Kubów
Marzenna Alicja
550
DS-1689
Kucharska
Małgorzata
551
DS-1116
Kucharski
Marcin Mariusz
552
DS-0374
Kuchciak
Małgorzata
553
DS-1358
Kuczek-Orzeł
Roman Antoni
554
DS-1790
Kuczykowska
Magdalena Laura
555
DS-1929
Kudaj
Magdalena Ewelina
556
DS-0375
Kudyba
Zbigniew Józef
557
DS-1226
Kulbas-Leśniak
Aleksandra
558
DS-0378
Kulczak
Małgorzata Teresa
559
DS-1906
Kulesza
Jakub Kamil
560
DS-0380
Kulisiewicz
Grażyna
561
DS-1547
Kunicki
Krzysztof Adam
562
DS-0381
Kunkiewicz
Beata Barbara
563
DS-1928
Kupczyńska
Halszka Maria
564
DS-1624
Kurczowy
Tomasz Piotr
565
DS-1774
Kuropka
Dariusz Grzegorz
566
DS-1946
Kurzak
Karolina Izabela
567
DS-1833
Kuśmierczyk
Olga
568
DS-1679
Kusz
Krystian Kazimierz
569
DS-1504
Kutzmann
Agata Justyna
570
DS-1191
Kuźma
Ewa Sylwia
571
DS-1732
Kuźniar
Sylwia
572
DS-0389
Kwakiewicz
Dariusz Piotr
573
DS-0540
Kwaśniak
Agnieszka Jadwiga
574
DS-1378
Kwaśnicka
Aldona Sylwia
575
DS-0951
Kwaśniewski
Tomasz Wojciech
576
DS-0920
Kwiecień-Gronostajska
Anna
577
DS-0391
Kwolek-Januszkiewicz
Marta Joanna
578
DS-1500
Kładź
Ewa
579
DS-0314
Kłak
Jarosław Andrzej
580
DS-0315
Kłopocki
Grzegorz Zenon
581
DS-1248
La Fontaine
Anna Agnieszka
582
DS-0392
Lach
Edward Michał
583
DS-0393
Lamber
Marek Piotr
584
DS-1768
Laskowska-Perlak
Aneta Zofia
585
DS-0965
Lebioda
Robert
586
DS-0398
Legięć
Lidia
587
DS-1257
Lehnert
Krzysztof Wiktor
588
DS-1000
Lelo
Łukasz Stanisław
589
DS-1913
Lenartowicz
Anna
590
DS-0991
Leonowicz
Tomasz Jan
591
DS-0400
Leoński
Piotr Jan
592
DS-1901
Lepszy
Wojciech Jan
593
DS-0403
Leś-Pytlak
Ewa Zofia
594
DS-0404
Leśniak-Rotter
Maria Teresa
595
DS-1741
Leśniański
Daniel
596
DS-0402
Leszczak
Henryk
597
DS-1014
Leszczyńska
Małgorzata
598
DS-0405
Lewandowska
Kaja Elżbieta
599
DS-0406
Lewandowska-Chojnowska
Jolanta Eugenia
600
DS-0407
Lewandowski
Janusz Piotr
601
DS-0408
Lewczuk
Krzysztof
602
DS-1083
Lewicki
Janusz Andrzej
603
DS-1230
Liber-Skarbek
Barbara Joanna
604
DS-1725
Libera
Katarzyna Marta
605
DS-1769
Liberda
Robert Gabriel
606
DS-1584
Lichota
Tomasz Stanisław
607
DS-0409
Ligaszewski
Piotr Andrzej
608
DS-0410
Likus
Jakub Piotr
609
DS-0411
Linard
Elżbieta Małgorzata
610
DS-0031
Link
Leszek
611
DS-1953
Lipiak
Weronika Eliza
612
DS-0957
Lipiec
Marzena Elżbieta
613
DS-1012
Lipski
Michał Wojciech
614
DS-0414
Lisik
Ewa Krystyna
615
DS-1079
Lisowski
Piotr
616
DS-0415
Litwicki
Roman Stanisław
617
DS-0416
Logoń
Katarzyna Małgorzata
618
DS-1510
Lose
Maciej Adam
619
DS-0418
Lubkiewicz
Wojciech
620
DS-1915
Ludwig
Adam Stanisław
621
DS-0420
Ludwin
Maria Anna
622
DS-0422
Luniak
Anita Magdalena
623
DS-1092
Luniak
Bartłomiej Daniel
624
DS-1329
Lusar
Sebastian Bartłomiej
625
DS-0439
Macalik
Maria
626
DS-1848
Macalik
Tomasz Andrzej
627
DS-1503
Machometa-Dragun
Izabela
628
DS-1896
Maciąg-Rajska
Małgorzata Magdalena
629
DS-1322
Maciejewski
Damian Maciej
630
DS-1361
Maciejewski
Szymon Lesław
631
DS-0440
Maciejewski
Rafał Lucjan
632
DS-0442
Maciejowski
Andrzej Mieczysław
633
DS-0014
Maćków
Zbigniew
634
DS-1071
Macuta
Marcin
635
DS-0916
Mączyńska-Szymczak
Ewa Irena Alicja
636
DS-1909
Madej
Katarzyna Anna
637
DS-1811
Madej
Krystyna Józefa
638
DS-0481
Mądrzak
Adam Jacek
639
DS-0445
Majchrzak
Jacek
640
DS-0904
Majchrzak
Renata Dorota
641
DS-1627
Majewska
Agata Maria
642
DS-1705
Majewski
Grzegorz Stanisław
643
DS-0996
Majewski
Maciej
644
DS-0446
Major
Marcin Tomasz
645
DS-1856
Makarowska
Dominika Julia
646
DS-0009
Makowska
Grażyna
647
DS-0447
Maksymiak-Grabowska
Joanna Małgorzata
648
DS-0448
Malik
Jan Kajetan
649
DS-1570
Malinowska
Katarzyna Anna
650
DS-1220
Malinowska
Anna Katarzyna
651
DS-0451
Malkiewicz
Krystyna Maria
652
DS-1320
Mańczak
Adam Jakub
653
DS-1640
Mańkiewicz-Kipa
Agnieszka Danuta
654
DS-0903
Mańkowska-Zając
Beata Ewa
655
DS-1885
Mańkowski
Norbert Miłosz
656
DS-1837
Marcinek
Anna Justyna
657
DS-0457
Marciniak
Wojciech Piotr
658
DS-1431
Marciniak
Piotr
659
DS-1238
Marciniak
Zenon Cezary
660
DS-1614
Marcinkowska
Emilia Anna
661
DS-1268
Marcjasz
Anna
662
DS-1755
Marczak
Michał Eryk
663
DS-0460
Marczyńska
Maria Władysława
664
DS-0882
Marek
Gabriel Jan
665
DS-0461
Marek
Stanisław
666
DS-0462
Marek
Małgorzata Marta
667
DS-0463
Marhall
Tomasz Jacek
668
DS-0464
Markiewicz
Lidia Zofia
669
DS-0465
Markiewicz
Henryk Stanisław
670
DS-1754
Markiewicz
Jakub Marcin
671
DS-0466
Markiewicz-Kolniak
Mirosława Maria
672
DS-0469
Marszalska
Beata
673
DS-1312
Marszalski
Jakub Michał
674
DS-0470
Marszał
Jolanta
675
DS-1479
Marszałek
Karol Wojciech
676
DS-1842
Marszałek
Dorota Monika
677
DS-0471
Marszałkiewicz
Bożena Teresa
678
DS-0472
Marszałkiewicz
Piotr Paweł
679
DS-0988
Maślenicka-Hutnik
Ewa
680
DS-0475
Maśluszczak
Krzysztof Maciej
681
DS-1801
Massier
Małgorzata Grażyna
682
DS-0473
Masztalska
Ewa Aleksandra
683
DS-0476
Matkiewicz
Piotr Andrzej
684
DS-1101
Matkowska
Małgorzata Ewa
685
DS-0032
Matkowski
Jan Marian
686
DS-1011
Matuszczak
Aleksandra Magdalena
687
DS-1569
Matuszewska-Bal
Grażyna Katarzyna
688
DS-0477
Matuszewski
Cezary Janusz
689
DS-1096
Matynia
Małgorzata Anna
690
DS-1794
Matyszczak
Joanna Maria
691
DS-1190
Maury
Mariusz Józef
692
DS-1508
Mazerant-Dybizbańska
Agnieszka Katarzyna
693
DS-1644
Mazij
Łukasz
694
DS-1708
Mazij
Aleksander Mateusz
695
DS-0478
Mazur
Lidia
696
DS-1525
Mazurczak-Nowak
Małgorzata Maria
697
DS-1414
Mazurek
Monika Marta
698
DS-1308
Mazurek
Mieszko Maciej
699
DS-1305
Mazurek
Szymon
700
DS-0452
Małachowicz
Anna Zofia
701
DS-1517
Małkowski
Dawid Jarosław
702
DS-0454
Małycha
Tomasz Przemysław
703
DS-1291
Mgłosiek
Robert Bartosz
704
DS-1488
Michalak
Marta Karolina
705
DS-0486
Michalska
Krystyna
706
DS-1038
Michalska
Karolina
707
DS-0487
Michałuszko
Elżbieta
708
DS-0715
Michno
Anna Irena
709
DS-1247
Michurski
Artur Adam
710
DS-1850
Mickiewicz
Zbigniew Kryspin
711
DS-1033
Micór
Joanna Elżbieta
712
DS-1538
Mielczarek
Krzysztof
713
DS-1334
Mielińska
Anna Patrycja
714
DS-0490
Mielnik
Jerzy Bogusław
715
DS-1112
Miernik
Agata
716
DS-1737
Miernik
Marta Dominika
717
DS-1129
Mieszkowski
Szymon Andrzej
718
DS-0493
Mikołajczak
Paweł Maciej
719
DS-0494
Mikuła
Bogdan Roman
720
DS-0976
Mikułan
Andrzej Michał
721
DS-0496
Milejska-Mędrek
Ewa Teresa
722
DS-1958
Milke
Marta
723
DS-0005
Miller
Jacek Bolesław
724
DS-1164
Miller
Wojciech
725
DS-1816
Misiakiewicz
Katarzyna Barbara
726
DS-0907
Misiewicz
Michał
727
DS-1626
Miśkiewicz
Katarzyna Maria
728
DS-1284
Miśków
Paweł Andrzej
729
DS-0924
Miśtak
Jerzy Stanisław
730
DS-1161
Miszewska
Ewa
731
DS-1733
Misztal
Witold Józef
732
DS-1652
Mitoraj
Aleksandra Otylia
733
DS-1713
Mizera
Marek Jarosław
734
DS-0038
Mizieliński
Sławomir
735
DS-1151
Mnich
Marta Magdalena
736
DS-0503
Modlinger
Jerzy
737
DS-1003
Molenda
Piotr Adam
738
DS-1865
Molik
Marcin
739
DS-1736
Molus-Baszak
Joanna Monika
740
DS-1950
Mor
Tomasz
741
DS-0506
Morasiewicz
Anna Henryka
742
DS-1728
Morawiecka-Opałko
Dorota Małgorzata
743
DS-1887
Moroz
Tomasz Andrzej
744
DS-1433
Moździoch
Magdalena Aldona
745
DS-0978
Mrok
Anna Beata
746
DS-0508
Mrokwa
Ida
747
DS-0937
Mroziuk
Krzysztof Piotr
748
DS-1758
Mrzewa
Michał Kazimierz
749
DS-0509
Mucha
Jan Aleksander
750
DS-1601
Mulawa
Paweł Wiktor
751
DS-0512
Munk
Andrzej
752
DS-1029
Musiał
Alicja
753
DS-1612
Musielak
Piotr
754
DS-1348
Muszyńska
Małgorzata
755
DS-1666
Muzyczuk
Edyta
756
DS-0513
Mycak
Oleg
757
DS-1026
Myczkowski
Tomasz
758
DS-1770
Myśliwiec
Dorota Monika
759
DS-1872
Młynarz
Paweł Bartłomiej
760
DS-1948
Najduch
Cyprian Kamil
761
DS-1253
Nalepka
Piotr
762
DS-1205
Napierała
Wojciech Andrzej
763
DS-1657
Narloch
Wojciech Jakub
764
DS-1696
Nawara
Magdalena
765
DS-0519
Nawarecki
Krzysztof Aleksander
766
DS-1643
Nawrocka
Elżbieta Alicja
767
DS-1546
Nawrot
Weronika Anna
768
DS-0520
Nespiak
Tomasz Stanisław
769
DS-1330
Neuman
Marcin
770
DS-1662
Newerla
Anna Maria
771
DS-1442
Niechciał
Krzysztof Piotr
772
DS-1388
Niechciał
Anna Eugenia
773
DS-0522
Niejska
Alicja Grażyna
774
DS-1054
Niemczyk
Mateusz
775
DS-0970
Niemiec
Mariusz
776
DS-1918
Niestrój
Maciej Jan
777
DS-0177
Niżankowska
Anna Agata
778
DS-0524
Niżyński
Roman
779
DS-0525
Nowak
Lech Grzegorz
780
DS-0526
Nowak
Małgorzata Ewa
781
DS-0527
Nowak
Halina Elżbieta
782
DS-1919
Nowakowska-Cicio
Małgorzata
783
DS-0529
Nowakowski
Przemysław Łukasz
784
DS-1521
Noweta
Łucja Beata
785
DS-1605
Nowotnik
Barbara Dominika
786
DS-0530
Nowroth-Piechocka
Urszula Anna
787
DS-1168
Obertaniec
Szymon Marcin
788
DS-1515
Obuszyński
Andrzej Rafał
789
DS-1593
Ochman
Aleksandra Katarzyna
790
DS-1634
Ochman-Woźny
Małgorzata Agata
791
DS-1121
Oczkowski
Marek
792
DS-0531
Ogielski
Paweł
793
DS-0532
Oktaba
Marek Andrzej
794
DS-0533
Olechnowicz
Piotr Paweł
795
DS-1594
Olejnik
Michał Piotr
796
DS-0536
Oleksińska
Beata
797
DS-0538
Oleszkiewicz
Andrzej Olgierd
798
DS-0541
Olszewski
Leszek Marek
799
DS-0542
Olszewski
Piotr Henryk
800
DS-0964
Olszewski
Daniel Piotr
801
DS-0543
Omachel
Andrzej Stanisław
802
DS-1939
Omiotek
Aleksandra Maria
803
DS-0544
Onyszkiewicz
Rafał Kazimierz
804
DS-1512
Onyszkiewicz
Jakub Waldemar
805
DS-0545
Opala
Artur Adam
806
DS-1839
Orfin
Karolina Łucja
807
DS-1023
Orszewska-Hubczak
Kamila
808
DS-1202
Orłowicz-El Mansour
Elżbieta Beata
809
DS-1365
Orłowski
Aleksander Piotr
810
DS-1615
Orłowski
Paweł Marek
811
DS-1423
Oskroba Hanna
Ewelina
812
DS-1658
Osmak
Paweł
813
DS-1371
Ośmińska
Anna Maria
814
DS-1148
Ośnicka-Smoła
Anna
815
DS-1900
Osowicz
Agnieszka Małgorzata
816
DS-0547
Ostapińska
Ewa
817
DS-1194
Ostaszewska
Kamila Maria
818
DS-1337
Ostoja-Solecki
Mateusz Maria
819
DS-1416
Ostrowska
Anna
820
DS-1299
Owczarek
Maksymilian Stefan
821
DS-1804
Owczarek
Paweł Józef
822
DS-1542
Owsiany
Anna Barbara
823
DS-1936
Ozdoba
Joanna
824
DS-1213
Ożóg
Ewelina Maria
825
DS-0549
Pabisz
Piotr Michał
826
DS-0859
Pactwa
Andrzej Marek
827
DS-1274
Pająk-Jasińska
Dominika
828
DS-0550
Palczak
Andrzej Bartosz
829
DS-0551
Palmączyńska
Dorota Magdalena
830
DS-1492
Pankowska
Justyna Anna
831
DS-1074
Panster
Eryka
832
DS-1372
Papas-Popowski
Ilo Grzegorz
833
DS-0554
Papuzińska
Jadwiga Marta
834
DS-1394
Paradysz
Paweł Tadeusz
835
DS-1630
Parma-Ciejka
Beata Joanna
836
DS-1410
Paryna
Magdalena
837
DS-0555
Parzeński
Dariusz Paweł
838
DS-0556
Pasak
Marzena Stanisława
839
DS-1869
Pasalski
Jędrzej
840
DS-0559
Paszkiewicz
Elżbieta Karina
841
DS-0560
Paszkiewicz
Andrzej
842
DS-1424
Pater-Luty
Anna Ludwika
843
DS-0947
Pawelec
Grzegorz
844
DS-0563
Pawlak
Zdzisław
845
DS-1822
Pawlak
Anna Emilia
846
DS-0562
Pawlak-Karska
Katarzyna Małgorzata
847
DS-1675
Pawlak-Lenart
Agata Anna
848
DS-0320
Pawlikowska
Małgorzata Róża
849
DS-0565
Pawłowicz
Piotr
850
DS-1290
Pawłowski
Leszek Andrzej
851
DS-1207
Pawłowski
Paweł
852
DS-0566
Paździor
Gerard Wawrzyniec
853
DS-0567
Paździor
Waldemar
854
DS-0552
Pała
Leszek Wojciech
855
DS-1721
Pałczyński
Sebastian Marek
856
DS-1188
Pałka
Maciej Tomasz
857
DS-0553
Pałka
Józef
858
DS-0570
Pędrak
Joanna Barbara
859
DS-0569
Pelc
Krzysztof Roman
860
DS-1827
Perlak
Łukasz Konrad
861
DS-1945
Piasecki
Michał Kazimierz
862
DS-0572
Piaseczyński
Zdzisław Lechosław
863
DS-1866
Piasta
Łukasz
864
DS-1781
Pichla
Jędrzej
865
DS-0010
Piechocki
Ireneusz Stanisław
866
DS-1339
Piekłowski
Łukasz Adrian
867
DS-1235
Pierożyński
Paweł Piotr
868
DS-0574
Pieślak-Boruńska
Ewa Teresa
869
DS-1938
Pieszko
Rafał Piotr
870
DS-1425
Pietrawska
Małgorzata
871
DS-1823
Pietrucha
Karol
872
DS-1250
Pietruszka
Patrycjusz
873
DS-1346
Pietrzak-Kurzyńska
Emilia
874
DS-1893
Pik
Grzegorz
875
DS-1877
Pilarska
Katarzyna
876
DS-1070
Piotrowska
Grażyna
877
DS-1760
Piotrowski
Jacek Marek
878
DS-0576
Piróg
Marek Jerzy
879
DS-1633
Pisaniak
Tomasz Grzegorz
880
DS-0578
Piskozub
Jerzy Ryszard
881
DS-0581
Podgórski
Wiktor Mieczysław
882
DS-1960
Podgórski
Patryk
883
DS-1890
Podgórski
Jakub
884
DS-0582
Podolski
Ireneusz Jan
885
DS-1556
Podrygajło
Katarzyna Maria
886
DS-0861
Polak
Jerzy
887
DS-1785
Polak
Weronika Eugenia
888
DS-0584
Polimirska-Mysiak
Mariola
889
DS-1764
Polinceusz
Anna Teresa
890
DS-1691
Pollak
Justyna Stefania
891
DS-0001
Poniewierka
Andrzej Piotr
892
DS-1623
Popiela
Arkadiusz
893
DS-1417
Popielarz
Magdalena
894
DS-1646
Popiołek
Mariusz
895
DS-0585
Postróżna-Wajzer
Ewa Elżbieta
896
DS-1795
Potrzeba
Alicja
897
DS-0587
Potyrała
Jerzy Henryk
898
DS-1882
Poźniak
Monika Anna
899
DS-0941
Praśniewski
Dariusz Paweł
900
DS-1649
Prawdzik
Agnieszka
901
DS-0588
Prętki
Witold
902
DS-1607
Pretorius
Anna Julia
903
DS-0590
Prymon
Andrzej Jan
904
DS-1688
Przybylska-Sobańska
Izabela Krystyna
905
DS-1924
Pucelik-Stefanienko
Aleksandra Danuta
906
DS-0596
Purszke
Bolesława Teresa
907
DS-0034
Pustelnik
Romuald
908
DS-1740
Pustelnik
Wiktoria Maria
909
DS-1255
Pyrcz
Rafał
910
DS-0599
Pytka
Marcin Jerzy
911
DS-0580
Płaczek
Lesław Bolesław
912
DS-0944
Płaskowicka
Agata Katarzyna
913
DS-1183
Płaza
Artur Łukasz
914
DS-1895
Płaza
Bartosz Jakub
915
DS-1772
Rabczyński
Paweł
916
DS-1931
Rabenda
Aleksandra Magdalena
917
DS-1279
Rabijak
Beata Monika
918
DS-0953
Rachwał-Brzezina
Marzena Cecylia
919
DS-1340
Rączka-Skuza
Anna Barbara
920
DS-1812
Radecka
Katarzyna Anna
921
DS-1077
Radgowski
Marcin Tadeusz
922
DS-0602
Radwan
Jacek Piotr
923
DS-0601
Radwan
Ewa Maria
924
DS-1870
Radwan-Burek
Anna Magdalena
925
DS-0603
Radzik
Grażyna Katarzyna
926
DS-1271
Radzka
Agata Agnieszka
927
DS-1937
Rafałko
Anna Renata
928
DS-1862
Rajcic
Dobrochna Agnieszka
929
DS-1010
Rajewska
Grażyna
930
DS-1661
Rajkowska
Marta Anna
931
DS-1401
Ratajska
Mariola Alicja
932
DS-0145
Rębielak
Janusz
933
DS-1516
Rempalski
Maciej Zdzisław
934
DS-0011
Reszczyński
Wiesław Ryszard
935
DS-1694
Reszka
Ewa Jadwiga
936
DS-1384
Reszka
Łukasz Jarosław
937
DS-1851
Retelska
Magdalena Joanna
938
DS-1853
Richter
Agnieszka
939
DS-1690
Robak
Wojciech Marcin
940
DS-0605
Roczek-Bilińska
Jolanta
941
DS-0606
Rodzińska
Emilia Jolanta
942
DS-1955
Rogowska
Agata
943
DS-0607
Rogowski
Piotr Tomasz
944
DS-1201
Rokita-Magdziarz
Ewa Elżbieta
945
DS-0468
Romaniszyn
Marek Jerzy
946
DS-0611
Romaniuk
Mariola Anna
947
DS-0612
Romanowska
Halina Aleksandra
948
DS-0613
Ropacki
Dariusz Andrzej
949
DS-1367
Rostkowski
Krzysztof Stanisław
950
DS-0618
Rozenkowski
Marcin
951
DS-1087
Rozmuski
Jakub Krzysztof
952
DS-1227
Rubaszek
Justyna Anna
953
DS-0017
Rubik
Lesław
954
DS-0620
Rudnicki
Ryszard Stefan
955
DS-0621
Rukasz-Kałużna
Anna Krystyna
956
DS-1932
Rusnak
Marta Alina
957
DS-1687
Rutka-Głogocka
Karolina Maria
958
DS-1157
Rutkowski
Roman Piotr
959
DS-1654
Rychlewska-Ślęczek
Anna Maria
960
DS-0623
Ryś
Andrzej Józef
961
DS-1926
Rystwej
Marcin Paweł
962
DS-1356
Rządkowski
Paweł Jan
963
DS-0624
Rzęsista
Marek Jerzy
964
DS-1351
Sadowski
Kajetan Piotr
965
DS-0625
Sadurska
Urszula Maria
966
DS-0626
Safiak
Jacek Antoni
967
DS-1440
Salanyk
Kamil Łukasz
968
DS-1298
Salwiczek
Piotr Jakub
969
DS-1093
Samińska
Małgorzata Joanna
970
DS-1530
Samuszonek
Anna
971
DS-0628
Sankowski
Andrzej
972
DS-1260
Sarama
Marcin Adrian
973
DS-0629
Sawa-Borysławska
Urszula Maria
974
DS-0016
Sawa-Borysławski
Tadeusz Jerzy
975
DS-1462
Sawczak
Barbara Maria
976
DS-1369
Sawicki
Zbigniew Marcin
977
DS-1505
Sawicz
Katarzyna
978
DS-0627
Sałaban
Elżbieta Anna
979
DS-0630
Schmidt
Renata
980
DS-1817
Schmidt-Münzberg
Christopher Jan
981
DS-1171
Schultz
Edzard
982
DS-1659
Schulz
Konstanty Karol
983
DS-1545
Ścisło
Przemysław Andrzej
984
DS-0635
Sędzikowska
Teresa Maria
985
DS-1600
Seget
Oliwia Hiacenta
986
DS-0631
Sehn-Wójcik
Izabela
987
DS-1849
Sęk
Barbara Mirosława
988
DS-0632
Serafinowicz
Waldemar Grzegorz
989
DS-0633
Seredyńska
Daria
990
DS-0928
Seredyński
Piotr Grzegorz
991
DS-1415
Serwa
Alicja Magdalena
992
DS-1910
Serzysko
Ewa Marianna
993
DS-1715
Sieledczyk-Katulska
Małgorzata Krystyna
994
DS-1243
Sielowski
Daniel Jaroslaw
995
DS-1400
Siemieniuch
Łukasz Edward
996
DS-1297
Sieniawska
Małgorzata Anna
997
DS-1266
Sieradzan
Małgorzata Ewa
998
DS-1195
Sieradzki
Wojciech Marek
999
DS-1765
Sierka-Szczucka
Katarzyna Justyna
1000
DS-1905
Sikora
Alina Barbara
1001
DS-1088
Sikora
Sylwia Maria
1002
DS-1776
Sinicki
Mateusz
1003
DS-1647
Sirojć
Dariusz Bronisław
1004
DS-0878
Skalski
Krzysztof Jacek
1005
DS-1147
Skarżyńska
Emilia Agnieszka
1006
DS-0641
Skorupski
Marek Ryszard
1007
DS-1805
Skowera
Bartosz Wojciech
1008
DS-0643
Skowroński
Andrzej
1009
DS-1697
Skowroński
Marcin Tadeusz
1010
DS-1466
Skrzydlewska-Antos
Bogna Alina
1011
DS-0646
Skrzypińska
Lidia Marta
1012
DS-0027
Skupień
Jerzy
1013
DS-1100
Skwarek
Przemysław Jan
1014
DS-1753
Śliwa
Witold Fortunat
1015
DS-0956
Śliwińska-Hryniewicz
Aleksandra Anna
1016
DS-0847
Śliwowska
Lilianna
1017
DS-1836
Smarzych
Marta Balbina
1018
DS-0648
Smoczyński
Bogdan Stanisław
1019
DS-1682
Smok
Maciej
1020
DS-0946
Smolak
Marek Wojciech
1021
DS-0649
Smolakowski
Robert Tadeusz
1022
DS-1533
Smoleński
Mikołaj Szymon
1023
DS-0046
Smolińska-Szybejko
Jadwiga
1024
DS-1716
Smoliński
Maciej Antoni
1025
DS-1411
Sniechowski
Arkadiusz Seweryn
1026
DS-1763
Sobański
Paweł Juliusz
1027
DS-1229
Sobczak
Mariusz Franciszek
1028
DS-0651
Sobecki
Juliusz Tadeusz
1029
DS-0655
Sobolski
Bogusław
1030
DS-1898
Socha
Rafał Stanisław
1031
DS-0858
Sokół
Anna Urszula
1032
DS-1476
Sokół
Agnieszka
1033
DS-1089
Solano-Ożóg
Małgorzata Bogusława
1034
DS-1333
Solarczyk
Katarzyna
1035
DS-0656
Solecki
Wojciech Stanisław
1036
DS-0657
Solski
Józef
1037
DS-1567
Sosnowski
Wiesław
1038
DS-1107
Soszyńska
Edyta Gabriela
1039
DS-0661
Soszyński
Marek
1040
DS-1273
Specylak-Skrzypecki
Rafał Marcin
1041
DS-0664
Spychała
Paweł Michał
1042
DS-1621
Spychała
Dominik Piotr
1043
DS-0662
Spławski
Ryszard Dominik
1044
DS-0663
Sroczyński
Jacek
1045
DS-0722
Śródka
Kazimierz Henryk
1046
DS-1787
Stachoń
Michał Piotr
1047
DS-0665
Stachowicz
Marek
1048
DS-1143
Standera
Witold Tomasz
1049
DS-1342
Staniszewska
Joanna Marta
1050
DS-0963
Stanisławski
Sebastian
1051
DS-0945
Stankiewicz
Izabela Elżbieta
1052
DS-1179
Starżyk
Joanna
1053
DS-1819
Stasiak
Szymon Kornel
1054
DS-0669
Stasiewicz
Wiesław
1055
DS-0670
Staszałek-Piss
Ewa Maria
1056
DS-0990
Staszczyszyn
Agnieszka
1057
DS-0672
Stawiany
Marek Antoni
1058
DS-1700
Steć
Paweł Andrzej
1059
DS-1707
Stefko
Judyta Marta
1060
DS-1702
Stelmach
Dorota Agata
1061
DS-1904
Stelmasiewicz
Hubert Konstanty
1062
DS-0673
Stempniak
Ryszard Józef
1063
DS-0674
Stępniak
Marek
1064
DS-0675
Stężycka
Anita Dorota
1065
DS-0677
Stobiecki
Przemysław
1066
DS-0678
Stojak
Maciej Jakub
1067
DS-1933
Stolarczyk
Katarzyna Anna
1068
DS-0998
Stosio
Violetta Renata
1069
DS-0679
Strojny
Marek Krzysztof
1070
DS-0680
Stryczek-Smolakowska
Ewa
1071
DS-0681
Strzębała
Wojciech Jacek
1072
DS-1552
Strzelczyk
Dorota
1073
DS-1261
Strzelecki
Jacek Krzysztof
1074
DS-0682
Stupak
Magdalena Maria
1075
DS-0684
Styrylska
Joanna Ewa
1076
DS-1807
Suchak
Tomasz
1077
DS-0685
Suchcicka
Elżbieta Barbara
1078
DS-1327
Suchorzewska
Kamila Zofia
1079
DS-1914
Suchta-Zakrocka
Anna Maria
1080
DS-0687
Suchwałko
Anna Grażyna
1081
DS-1277
Suder-Tobiasz
Eliza Anna
1082
DS-1102
Sulisz
Piotr Wiesław
1083
DS-0883
Surma
Zdzisław Bronisław
1084
DS-1944
Surma-Pietruszka
Justyna Anna
1085
DS-1110
Surmiak
Piotr
1086
DS-0688
Suropek
Wiesław Maksymilian
1087
DS-0936
Suwalska
Monika Magdalena
1088
DS-1491
Sułek-Chlebowska
Daria Bogusława
1089
DS-1636
Świątek
Agnieszka Helena
1090
DS-0724
Świątkowska
Beata Katarzyna
1091
DS-0725
Świątkowski
Tomasz Jerzy
1092
DS-1126
Światłowicz
Rafał Olaf
1093
DS-1609
Świderski
Sławomir Sylwester
1094
DS-1698
Święcicka
Monika Elżbieta
1095
DS-1717
Święs
Bartłomiej Tomasz
1096
DS-1874
Świetlik
Robert Marek
1097
DS-1489
Świtalski
Michał Jan
1098
DS-0723
Świtalski
Jacek Stefan
1099
DS-0729
Świtoń
Jacek Tomasz
1100
DS-1076
Świtoń
Marlena Agnieszka
1101
DS-1579
Sycz
Adrian
1102
DS-1954
Szalla
Krzysztof
1103
DS-1281
Szanek
Jakub Jan
1104
DS-1094
Szarapo
Maciej Aleksander
1105
DS-0012
Szarapo
Aleksander
1106
DS-0689
Szarejko
Maria Zofia
1107
DS-0690
Szarejko
Piotr Wojciech
1108
DS-0691
Szarejko
Rafał Tomasz
1109
DS-1080
Szarejko
Wacław Grzegorz
1110
DS-0692
Szarek
Maria
1111
DS-0693
Szczepaniak
Paweł Antoni
1112
DS-0694
Szczepaniak
Artur Piotr
1113
DS-1373
Szczepaniak
Agnieszka Monika
1114
DS-0839
Szczerbowski
Janusz Antoni
1115
DS-0659
Szczęsnowicz-Sołowij
Zofia Emilia
1116
DS-1778
Szczęsny-Piotrowska
Joanna Maria
1117
DS-1766
Szczucki
Bartosz Michał
1118
DS-0696
Szczukiecki
Mieczysław
1119
DS-0697
Szczypka-Marciniak
Beata Małgorzata
1120
DS-0698
Szczyrbuła
Dariusz Andrzej
1121
DS-0909
Szenk
Tomasz Stefan
1122
DS-1685
Szerla-Goncalves
Magdalena
1123
DS-1775
Szewczyk
Marcin
1124
DS-1306
Szewczyk
Aleksandra
1125
DS-1494
Szkapiak
Karolina
1126
DS-0986
Szklarczyk
Wojciech Aleksander
1127
DS-1759
Szkółka
Krzysztof
1128
DS-0702
Szlachcic
Mariusz Sławomir
1129
DS-0634
Szlachcic
Dorota Beata
1130
DS-1301
Szleper
Łukasz Jan
1131
DS-0703
Szmit
Tomasz Sylwester
1132
DS-0704
Sznerch
Sławomir Sebastian
1133
DS-0705
Szołomicka
Monika Anna
1134
DS-1873
Szpara-Soliński
Piotr Mirosław
1135
DS-1302
Szpinda
Piotr Zbigniew
1136
DS-0709
Szukała
Tadeusz Ryszard
1137
DS-1427
Szulgowska-Burzyńska
Beata Alicja
1138
DS-1585
Szumielewicz
Michał
1139
DS-1363
Szumilas-Waśniewska
Ewa Barbara
1140
DS-1761
Szumlas
Arkadiusz Michał
1141
DS-0711
Szurlej
Marek Andrzej
1142
DS-0712
Szuszkiewicz-Drozd
Grażyna Barbara
1143
DS-1608
Szwec
Szymon Bartłomiej
1144
DS-0713
Szybejko
Tomasz
1145
DS-1246
Szydłowska
Agnieszka Izolda
1146
DS-1930
Szydłowska
Magdalena
1147
DS-0714
Szydłowski
Mieczysław Jan
1148
DS-0716
Szymankiewicz
Agnieszka Elżbieta
1149
DS-1632
Szymańska
Aleksandra Jolanta
1150
DS-1714
Szymańska
Liliana Dominika
1151
DS-1046
Szymański
Marcin Rafał
1152
DS-0718
Szymański
Jerzy Paweł
1153
DS-1132
Szymczak-Osińska
Mirella Ewa
1154
DS-0719
Szymocha
Ewa Janina
1155
DS-1407
Szyndler
Sebastian Konrad
1156
DS-1952
Szyport
Paweł
1157
DS-1292
Szyłko
Dariusz Paweł
1158
DS-1293
Szyłko
Magdalena Anna
1159
DS-0647
Sławik
Józef Marian
1160
DS-1085
Sławuski
Paweł Jakub
1161
DS-1693
Słówko
Krzysztof Tadeusz
1162
DS-1549
Tabaka
Joanna
1163
DS-1475
Tabiś
Katarzyna
1164
DS-0865
Tallat-Szczotka
Aleksandra
1165
DS-1886
Tarczewska-Turlej
Magdalena
1166
DS-0198
Tarnawska
Katarzyna Anna
1167
DS-0848
Tarnawski
Lech
1168
DS-1343
Taszycki
Piotr Krzysztof
1169
DS-0733
Tatarek
Andrzej
1170
DS-0752
Tausz
Małgorzata Irena
1171
DS-0735
Telesiński
Krzysztof Zygmunt
1172
DS-0864
Teller
Tadeusz
1173
DS-1821
Teller
Michał Tadeusz
1174
DS-0867
Tępiński
Artur
1175
DS-1730
Terka
Malwina Maria
1176
DS-1262
Terpiłowski
Janusz Jerzy
1177
DS-0736
Tetera
Krzysztof Władysław
1178
DS-0737
Tetera
Anna Maria
1179
DS-1152
Tobiasz
Marcin Kamil
1180
DS-1537
Toboła
Artur Zbigniew
1181
DS-1670
Toczydłowski
Krzysztof
1182
DS-1561
Tomaszewicz
Agnieszka
1183
DS-0022
Tomaszewicz
Krzysztof Maciej
1184
DS-1109
Tomaszewska-Gabryś
Jadwiga Hanna
1185
DS-1350
Tomaszewski
Grzegorz Jacek
1186
DS-1432
Tomczak
Marcin Mirosław
1187
DS-0741
Topolan
Radosław Jan
1188
DS-1559
Tracz
Piotr Paweł
1189
DS-0376
Tralewski
Jerzy
1190
DS-1860
Trąpczyński
Maciej Paweł
1191
DS-1669
Trebenda-Toczydłowska
Agnieszka Małgorzata
1192
DS-0842
Trojanowski
Mateusz Konrad
1193
DS-0742
Trytko
Wioletta Mariola
1194
DS-1239
Trzebska
Anna Elżbieta
1195
DS-1210
Trzepizur
Marta Małgorzata
1196
DS-0743
Trznadel-Kluz
Barbara Maria
1197
DS-1280
Tumidajewicz
Bogusław Artur
1198
DS-0744
Tunikowski
Marian Jerzy
1199
DS-0745
Turant
Artur Michał
1200
DS-0747
Turko
Jadwiga Paulina
1201
DS-0039
Turkowski
Mariusz Jan
1202
DS-1800
Tyszkowski
Mateusz Łukasz
1203
DS-1523
Urban
Martyna Maria
1204
DS-1422
Urbańska
Karolina
1205
DS-1219
Urbańska
Joanna
1206
DS-1578
Urbański
Patrycjusz Paweł
1207
DS-1921
Urbański
Michał
1208
DS-1597
Wachowiak
Marek Mateusz
1209
DS-0768
Wącior
Irena
1210
DS-0750
Wajerowska
Dorota Bożena
1211
DS-0165
Walas
Zbigniew
1212
DS-0754
Walczak
Bożena Joanna
1213
DS-0757
Walusiak
Lech Mirosław
1214
DS-1124
Wankowska
Magdalena Joanna
1215
DS-1166
Wankowski
Ryszard Piotr
1216
DS-0759
Warszylewicz
Hanna Maria
1217
DS-0760
Wartenberg
Beata
1218
DS-0761
Wartenberg
Krzysztof Marcin
1219
DS-0769
Wąsik
Beata
1220
DS-0762
Wasiucionek
Kazimiera
1221
DS-1364
Waśniewski
Adam Krzysztof
1222
DS-0770
Wąsowicz
Tomasz Paweł
1223
DS-0763
Wasyluk
Grzegorz
1224
DS-1951
Waszak-Pieczarka
Dorota
1225
DS-1326
Waszkiewicz
Agata
1226
DS-0764
Watach
Daria Janina
1227
DS-1598
Watała
Katarzyna
1228
DS-0765
Wawrzyniak
Wojciech Jerzy
1229
DS-0767
Wawrzyniak
Waldemar
1230
DS-1075
Wawrzyniak-Czekajło
Barbara Beata
1231
DS-1742
Wawrzyniak-Olszak
Anna Matylda
1232
DS-0773
Wędzicha
Wiesława
1233
DS-1017
Weiser
Patrycja Anna
1234
DS-0771
Wergieluk
Lech
1235
DS-1832
Wiącek
Marcin
1236
DS-0778
Więckowski
Waldemar Jan
1237
DS-1359
Wieczorek-Barzyk
Julia Krystyna
1238
DS-1051
Więcławska
Maja Anna
1239
DS-1722
Wiklik-Szczeblewska
Agata Karolina
1240
DS-0018
Wilczewski
Włodzimierz
1241
DS-0783
Wilimowski
Wojciech Mateusz
1242
DS-1031
Wilisowski
Witold Artur
1243
DS-1590
Wilk
Daniel
1244
DS-1443
Wilk
Mieczysław Paweł
1245
DS-0785
Wilk
Piotr
1246
DS-1897
Wilk
Maria
1247
DS-0786
Wilkosz
Maciej Robert
1248
DS-0609
Winiarska-Roman
Agnieszka Anna
1249
DS-0788
Winiewicz
Rafał Wojciech
1250
DS-1629
Winkowski
Marcin
1251
DS-1232
Winnicki
Marcin Tomasz
1252
DS-0790
Winogrodzka
Ona
1253
DS-1278
Wirth
Dawid Wilhelm
1254
DS-1294
Wisiecki
Radosław Tomasz
1255
DS-1473
Wiśniewska
Karolina
1256
DS-1580
Wiśniewski
Kamil
1257
DS-0792
Wiśniewski
Arkadiusz Wacław
1258
DS-0793
Wiśniewski
Ferdynand Marian
1259
DS-0021
Wiśniewski
Marek Andrzej
1260
DS-0794
Wiśniowska
Urszula Grażyna
1261
DS-1082
Wiss
Piotr Paweł
1262
DS-0791
Wiszniowski
Jacek
1263
DS-1531
Witkowska
Sabina Izabela
1264
DS-0799
Woch
Andrzej Marek
1265
DS-1673
Wodziński
Kacper Piotr
1266
DS-0812
Wójciak
Robert Marek
1267
DS-0813
Wójciak
Artur Tadeusz
1268
DS-0800
Wojciechowska
Katarzyna
1269
DS-1726
Wojewoda-Sajan
Joanna Monika
1270
DS-0860
Wojnar
Andrzej
1271
DS-1258
Wojsznis
Przemysław
1272
DS-0806
Wojtowicz
Dariusz Stanisław
1273
DS-1296
Wolanin
Marcin Andrzej
1274
DS-1193
Wolanin
Tomasz Leszek
1275
DS-1303
Wolano
Anna Maria
1276
DS-1620
Wolnik-Kunicka
Paulina
1277
DS-1469
Wolny
Paweł Łukasz
1278
DS-1174
Wolny
Andrzej Józef
1279
DS-0809
Woś
Maciej
1280
DS-1519
Woskowicz
Przemysław
1281
DS-0810
Wowrzeczka
Bogusław Janusz
1282
DS-0919
Woziwodzka
Joanna Magdalena
1283
DS-1847
Woźniak
Paweł Tadeusz
1284
DS-0811
Woźniakowski
Zbigniew Paweł
1285
DS-1558
Woźniczka
Jakub Paweł
1286
DS-1028
Wołosz-Piskała
Marzena
1287
DS-0033
Wołyniec
Marek
1288
DS-1642
Wręczycki
Paweł
1289
DS-0892
Wróbel
Jerzy Michał
1290
DS-1264
Wróbel
Krzysztof Lech
1291
DS-1782
Wróbel
Miłosz Sebastian
1292
DS-1563
Wróblewski
Łukasz Stanisław
1293
DS-1826
Wróblewski
Paweł Jan
1294
DS-1108
Wrońska
Aneta Małgorzata
1295
DS-0815
Wrońska
Bogdana Kazimiera
1296
DS-0816
Wroński
Marek Ludwik
1297
DS-0821
Wrzos
Krzysztof Zbigniew
1298
DS-0822
Wsół
Anna Iwona
1299
DS-0823
Wyczałkowski
Michał Andrzej
1300
DS-1120
Wyrostek
Piotr Paweł
1301
DS-1347
Wysocka-Andrulewicz
Agnieszka
1302
DS-1115
Włodarczyk
Agnieszka Izabela
1303
DS-0985
Włodarczyk
Tomasz Maciej
1304
DS-0797
Włosowicz
Ryszard Zenon
1305
DS-0798
Włoszek
Zygmunt Henryk
1306
DS-1314
Włusek
Maja Grażyna
1307
DS-0850
Zabagło
Zenon Witold
1308
DS-1589
Zachar
Bartłomiej
1309
DS-1557
Zadka-Chalabala
Monika Anna
1310
DS-1286
Zadworny
Marcin Artur
1311
DS-1182
Zagórski
Przemysław Leszek
1312
DS-1156
Zając
Agnieszka
1313
DS-1276
Zając
Radosław Robert
1314
DS-0825
Zając-Kowalczyk
Gabriela Anna
1315
DS-0026
Zajączkowska-Orzeł
Małgorzata Władysława
1316
DS-0482
Żak
Piotr Przemysław
1317
DS-0003
Żak
Sławomir
1318
DS-0827
Zalesiński
Waldemar Kazimierz
1319
DS-0828
Zaleśny
Jacek Artur
1320
DS-0830
Zalewska
Anna Ewa
1321
DS-0831
Zalewski
Stefan
1322
DS-0874
Zamasz
Jan
1323
DS-1030
Zamorska-Downer
Natalia Krystyna
1324
DS-1197
Zarzycka
Patrycja Sonia
1325
DS-1149
Zarzycki
Piotr Józef
1326
DS-1173
Zarzycki
Łukasz Andrzej
1327
DS-1446
Zasuń
Jakub Maciej
1328
DS-1565
Zator-Skórska
Joanna Agata
1329
DS-1553
Zauściński
Maciej
1330
DS-1206
Zawada
Anna
1331
DS-1295
Zawadzki
Michał
1332
DS-0189
Zbyszyński
Zbigniew
1333
DS-1834
Zegarłowska
Natalia Beata
1334
DS-0840
Żelasko
Izabela Marta
1335
DS-0841
Żelasko
Janusz
1336
DS-1941
Żelazny
Dagmara Marianna
1337
DS-1498
Zelek
Alina Anna
1338
DS-1908
Zemleduch
Błażej
1339
DS-0835
Zgagacz-Kociołek
Bogna Stanisława
1340
DS-1167
Zgorzyńska
Jolanta
1341
DS-1323
Zgorzyński
Michał Józef
1342
DS-1256
Ziaja
Tomasz Krzysztof
1343
DS-0852
Zielińska
Edyta
1344
DS-0837
Zieliński
Mieczysław Stanisław
1345
DS-1178
Zieliński
Marcin
1346
DS-0940
Ziemek
Joanna Franciszka
1347
DS-1902
Zieniuk
Dorota
1348
DS-0935
Zienowicz
Magdalena Anna
1349
DS-1831
Zięta
Oskar Jan
1350
DS-1912
Ziomek
Elżbieta
1351
DS-1791
Zioła
Tomasz Michał
1352
DS-1555
Żmidzińska
Magdalena Irmina
1353
DS-1035
Żmuda
Bartosz Michał
1354
DS-1135
Zora
Andrzej Piotr
1355
DS-1603
Żołnierek-Mazurek
Katarzyna Janina
1356
DS-1528
Żołnierska
Marta
1357
DS-0817
Zubrzycki
Cezary
1358
DS-0644
Żuczkowski
Jan Piotr
1359
DS-1485
Żugaj
Anna
1360
DS-0500
Żuraw
Jan Franciszek
1361
DS-1091
Żurawski-Zarobski
Artur Piotr
1362
DS-1637
Żurowska-Grabarz
Joanna Magdalena
1363
DS-1081
Zybura
Piotr
1364
DS-1920
Zych
Kamil
1365
DS-1710
Zygiel
Rafał Wieslaw
1366
DS-0426
Żylińska
Magdalena Maria
1367
DS-1470
Żylińska-Jeżyna
Julia Malwina
1368
DS-0037
Ładogórski
Tomasz
1369
DS-1784
Łagowska
Magdalena Katarzyna
1370
DS-1947
Łamasz
Maciej Augustyn
1371
DS-1745
Łapacz
Paweł Miłosz
1372
DS-1568
Łapińska
Agata Ewa
1373
DS-1572
Łapiński
Filip Michał
1374
DS-0045
Łapiński
Wojciech Jerzy
1375
DS-1844
Łastowski
Tomasz Michał
1376
DS-1888
Ławrowski
Łukasz
1377
DS-1520
Łażewski
Sławomir
1378
DS-0889
Łękawa
Leszek Andrzej
1379
DS-1389
Łepecka
Agnieszka Danuta
1380
DS-1225
Łopatka
Marcin
1381
DS-0429
Łopusiewicz
Krzysztof
1382
DS-0431
Łubocki
Maciej Roman
1383
DS-1881
Ługowski
Łukasz Marian
1384
DS-0434
Łukaszewicz
Bartosz
1385
DS-0435
Łukaszewicz-Majgier
Marta Joanna
1386
DS-0436
Łukaszewicz-Zalesińska
Monika Agnieszka
1387
DS-1706
Łukawski
Dominik Aleksander
1388
DS-1214
Łyczko
Marta Anna
1389
DS-0438
Łysakowska
Elżbieta Małgorzata