WOKANDYWOKANDA

na dzień 07 marca 2018 r. , godz. 11.00

siedziba DSOIA RP, ul. Wróblewskiego 18, 51-627 Wrocław

Sygn. sprawy: DSOSD/D/03/16

w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej, w przedmiocie naruszenia obowiązku określonego regułą 2.3 Kodeksu Etyki Zawodowej Architektów „Architekci winni unikać działań i sytuacji, które są niezgodne z ich zobowiązaniami zawodowymi lub mogą budzić wątpliwości co do ich niezależności , bezstronności lub zawodowej uczciwości” , tj. obowiązku wynikającego z art. 41 pkt. 2 Ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity DZ.U.2014.1946 z późn.zm.). z wniosku Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów RP.

Skład orzekający Sądu Dyscyplinarnego:

Przewodnicząca: arch. Jerzy Modlinger
Sędzia sprawozdawca: arch. Ewa Barska
Sędzia : arch. Joanna Balasińska

Posiedzenie Sądu Dyscyplinarnego jest otwarte dla wszystkich członków Izby Architektów RP.


WOKANDA

na dzień 13 marca 2018r., godz. 13.00

siedziba DSOIA RP, ul. Wróblewskiego 18, 51-627 Wrocław

Sygn. sprawy: DSOSD/OZ/09/17

w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, w przedmiocie naruszenia art. 95 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 t.j.) z wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia.

Skład orzekający Sądu Dyscyplinarnego:
Przewodniczący : arch. Andrzej Paszkiewicz
Sędzia sprawozdawca: arch. Anna Niżankowska
Sędzia: arch. Ewa Barska

Posiedzenie Sądu Dyscyplinarnego jest otwarte dla wszystkich członków Izby Architektów RP.POLUBOWNE ROZPATRYWANIE SPORÓW PRZEZ OKRĘGOWE SĄDY DYSCYPLINARNE

Regulamin polubownego rozstrzygania sporów przez okręgowe sądy dyscyplinarne.

Uchwała nr 02 III Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w sprawie Regulaminu polubownego rozstrzygania sporów przez okręgowe sądy dyscyplinarne.

Sąd polubowny jest właściwy do polubownego rozstrzygania każdego sporu między członkami Izby oraz między członkami Izby a innymi podmiotami, jeżeli spór jest związany z wykonywaniem samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w specjalności architektonicznej.

Sąd Polubowny DOIA:


Dolnośląski Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Izby Architektów RP
  Imię i nazwisko Pełniona Funkcja
1 Ireneusz Huryk Przewodniczący
2 Joanna Balasińska 
3 Ewa Barska  
4 Grażyna Hryncewicz-Lamber V-ce Przewodnicząca
5 Beata Marszalska  
6 Ewa Mączyńska-Szymczak  
7 Jerzy Modlinger V-ce Przewodniczący
8 Anna Niżankowska  
9 Michał Olejnik  
10 Andrzej Paszkiewicz 
11 Jadwiga Smolińska-Szybejko V-ce Przewodnicząca
12 Krzysztof Telesiński  
13 Tomasz Ziaja Sekretarz


Aby spór poddać pod rozstrzygnięcie sądu polubownego strony mogą sporządzić zapis na sąd polubowny albo w zawieranej umowie zamieścić KLAUZURĘ następującej treści:

"Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub mogące powstać w związku z nią strony poddają rozstrzygnięciu okręgowego sądu dyscyplinarnego, działającego jako sąd polubowny przy Okręgowej Izbie Architektów, stosownie do Regulaminu tego Sądu"