WOKANDY


WOKANDA

na dzień 30 maja 2018 r., godz. 12.00

siedziba DSOIA RP, ul. Wróblewskiego 18, 51-627 Wrocław

Sygn. sprawy: DSOSD/D/01/18

w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej, w przedmiocie naruszenia obowiązku określonego regułą 4.5 Kodeksu Etyki Zawodowej Architektów „Architekci nie przywłaszczają sobie własności intelektualnej ani nie wykorzystują pomysłów innych architektów, firm lub innej organizacji bez ich zgody”, tj. obowiązku wynikającego z art. 41 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U.2016.1725). z wniosku Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów RP.

Skład orzekający Sądu Dyscyplinarnego:

Przewodnicząca: arch. Ewa Mączyńska-Szymczak
Sędzia sprawozdawca: arch. Michał Olejnik
Sędzia: arch. Tomasz Ziaja

Posiedzenie Sądu Dyscyplinarnego jest otwarte dla wszystkich członków Izby Architektów RP.

POLUBOWNE ROZPATRYWANIE SPORÓW PRZEZ OKRĘGOWE SĄDY DYSCYPLINARNE

Regulamin polubownego rozstrzygania sporów przez okręgowe sądy dyscyplinarne.

Uchwała nr 02 III Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w sprawie Regulaminu polubownego rozstrzygania sporów przez okręgowe sądy dyscyplinarne.

Sąd polubowny jest właściwy do polubownego rozstrzygania każdego sporu między członkami Izby oraz między członkami Izby a innymi podmiotami, jeżeli spór jest związany z wykonywaniem samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w specjalności architektonicznej.

Sąd Polubowny DOIA:


Dolnośląski Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Izby Architektów RP
  Imię i nazwisko Pełniona Funkcja
1 Ireneusz Huryk Przewodniczący
2 Joanna BalasińskaV-ce Przewodnicząca
3 Ewa Barska  
4 Grażyna Hryncewicz-Lamber 
5 Łukasz Daleczko  
6 Anna Maria Ludwin  
7 Beata Marszalska  
8 Ewa Mączyńska-Szymczak  
9 Jerzy Modlinger V-ce Przewodniczący
10 Anna Niżankowska 
11 Michał Olejnik 
12 Andrzej Paszkiewicz  
13 Jadwiga Smolińska-Szybejko V-ce Przewodnicząca
14 Krzysztof Telesiński  
15 Tomasz Ziaja Sekretarz


Aby spór poddać pod rozstrzygnięcie sądu polubownego strony mogą sporządzić zapis na sąd polubowny albo w zawieranej umowie zamieścić KLAUZURĘ następującej treści:

"Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub mogące powstać w związku z nią strony poddają rozstrzygnięciu okręgowego sądu dyscyplinarnego, działającego jako sąd polubowny przy Okręgowej Izbie Architektów, stosownie do Regulaminu tego Sądu"