WOKANDYPOLUBOWNE ROZPATRYWANIE SPORÓW PRZEZ OKRĘGOWE SĄDY DYSCYPLINARNE

Regulamin polubownego rozstrzygania sporów przez okręgowe sądy dyscyplinarne.

Uchwała nr 02 III Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w sprawie Regulaminu polubownego rozstrzygania sporów przez okręgowe sądy dyscyplinarne.

Sąd polubowny jest właściwy do polubownego rozstrzygania każdego sporu między członkami Izby oraz między członkami Izby a innymi podmiotami, jeżeli spór jest związany z wykonywaniem samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w specjalności architektonicznej.

Sąd Polubowny DOIA:
Członkowie

Huryk Ireneusz-Przewodniczący
Balasińska Joanna
Barska Ewa
Cieślak Magdalena
Hryncewicz-Lamber Grażyna V-ce Przewodnicząca
Marszalska Beata
Mączyńska-Szymczak Ewa
Modlinger Jerzy V-ce Przewodniczący
Niżankowska Anna
Olejnik Michał
Paszkiewicz Andrzej
Smolińska-Szybejko Jadwiga V-ce Przewodnicząca
Telesiński Krzysztof
Ziaja Tomasz

Aby spór poddać pod rozstrzygnięcie sądu polubownego strony mogą sporządzić zapis na sąd polubowny albo w zawieranej umowie zamieścić KLAUZURĘ następującej treści:

"Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub mogące powstać w związku z nią strony poddają rozstrzygnięciu okręgowego sądu dyscyplinarnego, działającego jako sąd polubowny przy Okręgowej Izbie Architektów, stosownie do Regulaminu tego Sądu"